Organisering av BARNkunne

BARNkunne åpnet i august 2018 med finansiell støtte fra Norges Forskningsråd. Forskningsenteret drives som et prosjekt i perioden 2018-2023 med den engelske prosjekttittelen: Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures (KINDknow).

Prosjektet er bevilget 25 millioner fra FINNUT programmet, som ett av to slike strategiske forskningssentre i Norge. 

 • Senteret ledes faglig av professor Elin Eriksen Ødegaard

 • Koordinator: Maria Grindheim

 • Det er ansatt en internasjonal toppforsker som professor II i 25 prosent stilling: professor Marilyn Fleer (University of Monash og Oxford University)

Senteret har et styre, et vitenskapelig råd (internasjonale spesialister) og et brukerråd (flerstemmig sammensatt).

Styret

 • Styreleder: Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning, HVL
 • Helge Habbestad, UiT- Norges arktiske universitet
 • Marianne Boge, Bergen kommune
 • Jayne White, RMIT, Australia
 • Kjellrun Hiis Hauge, HVL
 • Sekretær: Elin Eriksen Ødegaard, Senterleder

Møterett:

 • Anita Nordseth, prosjektøkonom
 • Prosjektkoordinator

Stipendiater og post.doc-stillinger

I 2020 arbeider det 16 stipendiater og to postdoc-stillinger ved senteret. Dette inkluderer 12 ph.d-stillinger fra Høgskulen på Vestlandet, en ph. d fra Universitetet i Stavanger og to ph.d fra UiT- norges arktiske universitet  og 1 offentlig ph.d. fra Bergen kommune. De to post.doc-stillingene er virksomme; en ved UiT og en ved HVL.

Dessuten får noen kjerneforskere ekstra FoU-ressurser fra Norges Forskningsråd. Disse forskerne utgjør grunnstammen for forskning i senteret. Av disse forskerne er det i dag til sammen fem forskere med professorkompetanse og to med dosentkompetanse.

To av førsteamanuensene i senteret har fått tildelt et toårig professorkvalifiseringsstipend fra HVL. Senteret har også fire ‘professor II’ som er knyttet til senteret med ulike oppgaver. Flere forskere, studenter, forskningsassistenter og samarbeidspartnere er involvert i forskningsoppgaver gjennom forskergrupper og arbeidspakker.

Forskerne ved senteret er involvert i relevant utdanning, både i barnehagelærerutdanningene ved HVL, UiT og UiS, ved masterutdanningen i ‘Barnehagekunnskap’, i etter- og videreutdanning (Rekomp, m.m.)  og i doktorgradsutdanningen ‘Danning og didaktiske praksiser’ ved HVL.

Flere av kjerneforskerne arbeider tett med internasjonale samarbeidspartnere; Manchester Metropolitan University;  University of Gothenburg; East China Normal University og Beijing Normal University. Kinasamarbeidet involverer både forskning og utdanning.

Senterleder


Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett