Institutt for miljø- og naturvitskap

Institutt for miljø- og naturvitskap tilbyr tverrfaglege utdanningar på bachelor- og masternivå og semesterprogram for internasjonale studentar. Instituttet har rundt 300 studentar og om lag 40 tilsette frå 11 nasjonar og samarbeider med universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt.

Forsking og utdanning femner om tema som:

 • Energisystem og produksjonsteknologiar
 • Konsekvensutgreiingar og konsesjonssøknader
 • Miljø- og energipolitikk
 • Energiøkonomi og investering under usikkerheit
 • Transport, miljø og arealbruk
 • Berekraftig utvikling
 • Klimaendringar, bre-dynamikk og hydrologi
 • Skred og flaum; prosessar, kartlegging og tidleg varsling
 • Berggrunns- og strukturgeologi
 • Økologi, klimaendringar og biologisk mangfald
 • Arealbruk og landskapsøkologi
 • Risiko- og sårbarheitsanalysar
 • Klimatilpassing i arealplanlegging

Utdanningsprogram

Forskargrupper

Forskingsområde

Faggruppe geologi

 • Klimatologi, glasiologi og snøskred
 • Kvartær- og maringeologi
 • Berggrunnsgeologi og skred i fjell- og lausmasser
 • Hydrologi og hydrogeologi

Faggruppe landskap

 • Vegetasjons- og restaureringsøkologi
 • Arealbruk og landskapsøkologi
 • Økologi og klimaendringar
 • Forvaltning og skjøtsel av landskap
 • Populasjonsøkologi

Faggruppe fornybar energi

 • Berekraftig utvikling
 • Transport, miljø og arealbruk
 • Miljø og samfunnsmessige konsekvensar av fornybar energi
 • Livssyklusanalysar
 • Energiøkonomi og investering under usikkerheit