bildekollage

Institutt for miljø- og naturvitskap

Institutt for miljø- og naturvitskap tilbyr tverrfaglege utdanningar på bachelor- og masternivå og semesterprogram for internasjonale studentar. Instituttet har rundt 300 studentar og om lag 40 tilsette frå 11 nasjonar og samarbeider med universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet er lokalisert i Sogndal

Forsking og utdanning femner om tema som:

 • Energisystem og produksjonsteknologiar
 • Konsekvensutgreiingar og konsesjonssøknader
 • Miljø- og energipolitikk
 • Energiøkonomi og investering under usikkerheit
 • Transport, miljø og arealbruk
 • Berekraftig utvikling
 • Klimaendringar, bre-dynamikk og hydrologi
 • Skred og flaum; prosessar, kartlegging og tidleg varsling
 • Berggrunns- og strukturgeologi
 • Økologi, klimaendringar og biologisk mangfald
 • Arealbruk og landskapsøkologi
 • Risiko- og sårbarheitsanalysar
 • Klimatilpassing i arealplanlegging

Har du ein idé som du gjerne skulle vidareutvikla, men mangler tid i ein travel kvardag? Då kan eit oppgåvesamarbeid mellom våre studentar, HVL og di bedrift vere noko for deg!