Styremøter 2023

På denne sida finn du informasjon knytt styremøte ved HVL i 2023.

 

Saksliste og dokument til møtet blir publisert på OpenGov seks vyrkedagar før møtet.

Protokollen blir publisert same stad etter godkjenning i påfølgande styremøte.

Lenke til styrestraum finn du under kvart einskild møte under.

Styremøte 1/23: 2.2.2023

1/2023 – Digitalt møte
2. februar 2023, kl. 09:00 - 16:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert forsøkt publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Godkjent protokoll er no publisert i OpenGov og opptaket frå styremøtet er difor ikkje lenger tilgjengeleg. 

Presentasjonar frå møtet:

Styremøte 2/23: 7.-8.3.2023

2/2023 – Bergen
7. mars 2023, kl. 10:30 - 18:00 
8. mars 2023, kl. 08:45 - 14:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet blir tilgjengeleg for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Opptak av styrestraumen tysdag 7. mars 2023.

Opptak av styrestraumen onsdag 8. mars 2023.

 

Presentasjonar:

Styremøte 3/23: 27.4.2023

3/2023 – Stord
27. april 2023, kl. 10:00 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent.

Her finn du protokollar frå styremøta i 2023.

Første del inneheld:
14/23-B Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 3/2023
O-18/23 Søkertall 2023
O-19/23 Utsynsmeldingen - muntlig orientering
O-20/23 Helsepersonellkommisjonen - muntlig orientering
15/23-B Samanslåing av Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)
16/23-B Rekruttering til åremålsstilling som dekan ved nytt integrert fakultet FIN/FØS for åremålsperioden 01.01.2024-01.01.2028 (første del av saka)

Her finn du opptak frå andre del av styremøtet.  

Andre del inneheld:
16/23-B Rekruttering til åremålsstilling som dekan ved nytt integrert fakultet FIN/FØS for åremålsperioden 01.01.2024-01.01.2028 andre del av saka)
18/23-B Instruks for personvernombud ved Høgskulen på Vestlandet
19/23-B Revisjon av retningslinjer for sidegjøremål
O-21/23 Prorektor for forsking sin funksjon
17/23-B Handlingsplan for bærekraftig utvikling ved HVL
O-24/23 Orienteringar frå rektor - styremøte 3/2023
O-25/23 "Referatsaker - styremøte 3/2022:

Presentasjonar:

Styremøte 4/23 - 16.6.2023

4/2023 – Bergen 
15. juni 2023, kl. 08:30 - 16:00

Styrestraum

Styremøta ved HVL vert strøyma i form av eit Zoom webinar.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert forsøkt publisert dagen etter at møtet er avslutta.

 • Her finn du opptak frå styretmøtets første del. 
  I opptaket frå første del finn du følgande saker:
  20/23-B Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 4/2023
  21/23-B Oppnevning/godkjenning av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved HVL (01.08.22-31.07.23)
  22/23-B Søknad om utgreiingsløyve - bachelor i ledelse - Addisco
  23/23-B Løypemelding: Utvikling av den eigenfinansierte studieporteføljen ved HVL - Innmeldingar av planlagte endringar frå studieåret 2024/25
  24/23-B Overordna prinsipp for strategisk utvikling av studieporteføljen
  27/23-B Instituttstruktur i nytt samanslått fakultet for teknologiske, naturfaglege og samfunnsvitskaplege fag ved HVL
  28/23-B Utlysing av stilling som prorektor for forsking
  29/23-B Tildeling til Høgskulen på Vestlandet i revidert Nasjonalbudsjett
  30/23-B Engelsk navn og kortnavn (domene) for Universitetet på Vestlandet
  O-22/23 Orientering til styret om søknad til Europeiske Universiteter (EUI)
  O-26/23 Rekneskap per 1. tertial 2023
  O-27/23 Oppstart prosess for budsjett 2024
  O-28/23 Tilstand for høyere utdanning - hovedtall og tendenser for HVL
  O-29/23 Realisering av ambisjoner og mål i strategien – planarbeid ved HVL
  O-30/23 Framtidig organisering av internrevisjonsfunksjonen ved HVL, inkl. samarbeidsavtale med Nord, UiA og UiS
  O-31/23 Rektor sin orientering til høgskulestyret om arbeidet med infomasjonssikkerhet og personvern 2022-23

 • Her finn du opptak frå styremøtets andre del.
  I opptaket frå første del finn du følgande saker:
  O-32/23 Oppfølging internrevisjon av retningsliner og rutinar for varsling
  O-33/23 Universtetsprosjektet - status og veien videre juni 2023
  O-34/23 Orienteringar frå rektor - styremøte 04/2023
  O-35/23 Referatsaker - styremøte 04/2023

Presentasjonar (blir publisert etter møtet):

Styremøte 5/23 - 23.-24.08.2023

5/2023 – Sogndal
Onsdag 23.08.23 (10:30-18:00) - styreseminar/-opplæring (lukka)
Torsdag 24.08.23 (09:00-14:00) - ordinært styremøte

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. 

Presentasjonar:

36/23-B Søknad om HR Excellence in Research Award

O-3623 Opptak 2023 - Status ved studiestart

Styremøte 6/23 - 21.09.2023

6/2023 – Digitalt 
Torsdag 21.09.23 (10:00-16:00)

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. 

 

Styremøte 7/23 - 25.-26.10.2023

7/2023 – Bergen
Onsdag 25.10.23 (10:00-18:00)
Torsdag 26.10.23 (09:00-15:00)

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. 

Presentasjonar:

Styret møter Studenttinget

 

Styremøte 8/23 - 23.11.2023

8/2023 - Haugesund
Torsdag 23.11.23 (09:00-16:00)

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.
Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL, og blir publisert i løpet av dagen etter styremøtet. Opptaket blir liggjande tilgjengeleg fram til neste styremøte av avholdt (ny praksis frå ny vedtatt forretningsorden 23. november 2023). 

Her finn du opptak av styrets handsaming av saker før lunsj.

Her finn du opptak av styrets handsaming av saker etter lunsj.

Presentasjonar: