Multilektal skrivekunne i opplæringa

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforsking

Prosjektperiode

Oktober 2020 - September 2024

Prosjektsamandrag

MultiLit-prosjektet skal undersøke om - og i så fall korleis - det å meistre og bruke ulike nærståande skriftspråk bidrar til læring, både språklæring og læring meir allment. Prosjektet tek utgangspunkt i den norske språksituasjonen, der mange elevar utviklar høg kompetanse i begge dei norske skriftspråka og der også svært mange jamleg skriv dialektnært i private samanhengar. Vidare skal den norske situasjonen sammenliknast med situasjonen for frisisk i den nederlandske provinsen Frisland.