Building design for At-risk groups (BUILDER)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

September 2020 - August 2024

Prosjektsamandrag

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen fra prosjektet vil bli innarbeidet i utdanninger innen brannsikkerhet på bachelor, master og ph.d-nivå.

 

Et viktig element i prosjektet er å få tydeligere frem hvilke utfordringer de forskjellige gruppene har. BUILDER vil samarbeide med enkeltpersoner, familie og kommunale aktører, inkludert brannvesenet, for å tydeliggjøre behovene for enkeltgrupper. Denne kunnskapen vil bli brukt i nye byggetekniske løsninger, samt bruk av nye deteksjon- og slukkesystem.

 

Brannvern endrer seg også som følge av klima og nye mål innen bærekraft. Mer bruk av trekonstruksjoner og biobaserte isolasjonsmaterialer er ønskelig i forbindelse med oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Dette gir branntekniske utfordringer med hensyn på sikkerheten til risikoutsatte grupper i denne type bygg. Det er derfor viktig for BUILDER å utvikle bedre forståelse av brann i bygg med massive trekonstruksjoner.

Mer utfordrende branner i lyng, skog og utmark er en annen klimarelatert utfordring. For at brannvesenet skal bekjempe disse brannene, trenger de bedre forståelse av hvordan denne type branner sprer seg. Denne forståelsen vil også være viktig i forebyggende arbeid, for å hindre at hus og trekonstruksjoner blir bygget for nært opp mot områder hvor skogs- og lyngbranner kan forventes.

 

Et viktig moment for prosjektet er å kommunisere ny kunnskap til industri, brannvesen og kommuner. Videre er det helt sentralt at kunnskapen skal deles med studenter innen bygg og brann, og at studentene er med å utvikle kunnskap ved å involveres i bachelor, master og ph.d-prosjekter.