Dyktige ansatte - glade beboere?

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning Vest - Bergen

Prosjektperiode

August 2011 - August 2015

Prosjektsamandrag

Demens representerer en stor samfunnsutfordring globalt. Dette prosjektet skal utvikle kunnskap om implementering av en modell som skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapende tiltak fremfor tvang, når de yter omsorg til urolige og utagerende beboere med demens.

Demens representerer en stor samfunnsutfordring globalt. Det er rundt 24,3 millioner mennesker i verden og ca 65.000 mennesker i Norge som lever med diagnosen. Rundt 40 prosent av norske personer med demens bor på sykehjem, og de fleste erfarer at alvorlige funksjonsnedsettelser og atferdsendringer reduserer deres mulighet til å leve et godt liv.

Internasjonale studier har også vist at fysisk tvang overfor personer uten deres samtykke eller direkte mot deres vilje, forekommer oftere overfor sykehjemsbeboere med kognitiv svikt og stor grad av avhengighet. Begrunnelser for å bruke fysisk tvang er oftest knyttet til behovet for å gjennomføre et minimum av personlig hygiene, tiltak for å hindre personer i å gå seg bort eller for å hindre at de skader seg.

Norske myndigheter forventer at praksis i sykehjem skal være basert på forskning og god erfaring, og at ny kunnskap raskt skal komme pasientene til gode. Det samme gjelder oppfølging av nye lover og forskrifter. Likevel viser flere studier at det er krevende å implementere og ta ny kunnskap i bruk i den praktiske hverdagen på institusjonene.

I Norge har bruk av tvang overfor personer uten samtykkekompetanse vært regulert i Pasientrettighetsloven siden 2009. I en nylig samlerapport for tilsyn med blant annet låste dører på sykehjem, konkluderer Helsetilsynet med at funnene indikerer ”… at bevisstheten om og kjennskapen til disse sentrale lovbestemmelsene ennå ikke er god nok”. De viser også til at det er utfordrende for kommunene å finne praktiske løsninger på de faglige, etiske og juridiske problemstillingene som dette representerer for sykehjemmene.

Mål

I forskningsprosjektet MEDCED tar vi sikte på å utvikle kunnskap om implementering av en beslutningsstøttemodell ”Tillit Framfor Tvang” (TFT- modellen). Modellen skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapende tiltak fremfor tvang, når de yter omsorg til urolige og utagerende beboere med demens.

Prosjektet tar utgangspunkt i Ingelin Testads doktorgradsavhandling som viste at en beslutningsstøttemodell med personalundervisning og påfølgende veiledning en time i måneden gjennom et halvt år, bidro til å redusere bruk av tvang og psykofarmaka overfor personer med demens i sykehjem. Resultatene viste også at beboerne ble mindre urolige.

Kort oppsummert er målet med MEDCED-studiet todelt:

  • å evaluere i hvilken grad en beslutningsstøttemodell basert på undervisning og veiledning fører til redusert bruk av tvang og psykofarma
  • å utvikle og systematisere kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer implementering av TFT- modellen i sykehjemmene

Metode

Studiens design kombinerer klynge-randomisert studie (Cluster-RCT) med deltakende aksjonsforskning (Participatory Action Research – PAR). Undervisningsintervensjonen vil bli gjennomført i to faser; først fra forskerne og til implementeringsteamet, dernest fra implementeringsteamet og til personalet i sykehjemmene