Systematisk arbeid med læringsmiljøet ved HVL

Her finner du eksempler på hvordan HVL jobber strategisk med det helhetlige læringsmiljøet.

Kvalitetskonferansen

Kvalitetskonferansen er en årlig konferanse på HVL hvor utdanningskvalitet og læringsmiljø er tema. Vi deler også ut HVL sin utdanningskvalitetspris til enkeltpersoner eller fagmiljø, som har gjort en markert innsats i arbeidet for å utvikle kvaliteten på utdanningene ved HVL.

Her kommer noen oppsummerte tips fra konferansen:

  • Mer studentaktiv læring på campus
  • Informasjon ut i få og tydelige kanaler til studentene
  • Spørretime eller klassens time – lærer er tilgjengelig ved at det settes av tid til uformell prat. Det kan også settes av et kvarter før eller etter en undervisningstime for å lage møteplasser både digitalt og på campus. Dette kan være med å fange opp de som strever og få viktige innspill om læringsmiljøet.
  • Struktur i hverdagen: HVL bør etablere kollokviegrupper slik at alle studenter får en mulighet til å bli med. HVL bør altså bidra med å organisere treffpunkt hvor studentene kan jobbe med fag og bli mer kjent med hverandre.

Tidligere vinnere av utdanningsprisen ved HVL:

2020: Irina Pavlova fikk utdanningskvalitetsprisen for 2020

2019: Katrine Aasekjær fikk HVL sin pris for utdanningskvalitet for 2019

Se padlet fra de ulike campus her

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø ved HVL 2020-2024

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø ved HVL 2020- 2024 er vedtatt i LMU og bygger på prinsippet om universell utforming som strategi for et inkluderende læringsmiljø. Planen tar for seg ulike læringsmiljøtiltak og er en strategisk satsing på det helhetlige læringsmiljøet ved HVL.

Her kan du lese handlingsplanen

I planen finner du noen nyttige tips og ressurser til hvordan dere kan jobbe med de ulike områdene. 

Læringsmiljøutvalget ved HVL

Læringsmiljøet omfatter alle forhold som påvirker studentenes helse, sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget har ansvar for at HVL har et inkluderende læringsmiljø og har et særlig ansvar for universell utforming. Det har et ansvar når det gjelder å sikre et best mulig læringsmiljø for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelser.

Her kan du lese mer om LMU

Læringsmiljøet og kvalitetsarbeidet

Administrative ledere i fakultetene og enhetene i fellesadministrasjonen har ansvar for utarbeidelse av prosess-skildringer og oppfølging og forbedring av prosessene som bidrar til at HVL har god kvalitet i de administrative støttefunksjoner som har påvirkning på læringsmiljøet, ved å sikre nødvendig kompetanse, effektive prosesser og gode informasjonssystem.

Se rammeverket for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningen