Internasjonale emne ved HVL

Internasjonalisering er ikkje ei eingongshending som finn stad i utlandet. Læringa og veksten som studentar og tilsette kan få ved å reise er også tilgjengeleg her heime, i alle delar av HVL-livet, gjennom internasjonalisering heime. På denne nettsida finn du ei oversikt for studentar på sosialt arbeid, vernepleie og barnevern ved HVL. 

Internasjonalisering heime samlar alle måtane vi får tilgang til og integrerer global kunnskap og fleirkulturelle perspektiv på campus, på vår eigen dørstokk. Internasjonal utveksling er ein viktig del av internasjonalisering, men det er òg mye meir. Internasjonalisering heime handlar om alle dei små og store tinga som skjer på campus som bidreg til internasjonalisering.

Informasjon til deg som tar:

Sosialt arbeid

Emnet SABV260 Socio-cultural diversity and social inequalities in social work er eit valfritt emne på 15 studiepoeng som du kan ta i 4. semester om du tar bachelor i sosialt arbeid.

Altarnativt kan studentar på bachelorutdanninga i sosialt arbeid ta inntill 15 studiepoeng frå Vircamp. Vircamp er eit europeisk sosialt arbeid-konsortium av seks institusjonar for høgare utdanning lokalisert i Belgia, Tyskland, Norge og Spania. VirCamp tilbyr ekspertise innan organisering og koordinering av internasjonale virtuelle klasserom for sosialt arbeid, med nesten 20 års erfaring. Studentane kan velje opptil fire internasjonale e-kurs innan sosialt arbeid, som lar dei vere ein del av eit verdsomspennande lærings- og undervisningsfellesskap og få eit breiare perspektiv på internasjonalt sosialt arbeid. Kursa blir undervist av eit internasjonalt team av lærarar frå Vircamp-partnarinstitusjonane.

Vircamp tilbyr desse e-kursa:

  1. Social work from an international perspective
  2. Social exclusion and inclusive practices in Social Work
  3. Community work from an international perspective
  4. Social and impact entrepreneurship from an international perspective

Du kan ikkje ta både SABV260 or Vircamp, men må velje enten eller. 

Vernepleie

Studentar som tar bachelor i vernepleie, kan velje i alt 15 studiepoeng i 5. semester:

I 6. semester kan ein velje å ta emnet VPL305 Perspective on global Citizenship, Critical reflection and Project work in the south (Tanzania), som er på 15 studiepoeng.