Klinisk sykepleie - Barnesykepleie

Master, høsten 2019

60 prosent av barn som er innlagt på sykehus i Norge, er yngre enn 4 år. Barn er ikke små voksne, og du må ha spesialkunnskap for å ta vare på denne pasientgruppen.

Vi ser et økt behov i helsetjenesten for sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, som kan initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse. Masterprogrammet har klinisk fagledelse som felles, overordna perspektiv. Det innebærer at utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre sjølvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Målgruppa for studiet er sykepleiere som vil ta mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet barnesykepleie. Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som barnesykepleier (i samsvar med rammeplanen) etter fullførte 90 studiepoeng.

Undervisningsmåter

Gjennom studentaktive læringsformer må du ta ansvar for din egen faglige utvikling og læring, og bidra til godt læringsmiljø for dine medstudenter. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse blir vektlagt. Det samme er formidling av kunnskap gjennom skriving og muntlige framlegg med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Noe undervisning blir strømmet, og det blir lagt opp til dialog og samarbeid med studenter på andre campuser.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med spesialitet barnesykepleie i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

Hva blir du kvalifisert for?

Barnesykepleieren arbeider på barneavdelinger, voksenavdelinger med barneenhet, avdeling for nyfødte, poliklinikker og med undervisning og ledelse. Utdanningen gjør deg kvalifisert til å ha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Timeplan

Oppstart 14. august kl 09.15.

Til timeplanen.

Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.