Klinisk sykepleie - Helsesykepleier

Master, høsten 2019

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med denne masterutdanningen spesialiserer du deg for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familiene deres, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Masterutdanningen har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse.

Du lærer:

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og familiene deres
  • å veilede og undervise helsepersonell
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

Dersom du ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil du kunne oppnå kvalifikasjon som helsesykepleier etter fullførte 60 studiepoeng.

Inntil 5 studieplasser er reserverte for søkere som dokumenterer behov for helsesykepleier i egen bostedskommune. Dette gjelder primært søkere fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Undervisningsmåter

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

De første 60 studiepoengene av mastergraden er på heltid over 2 semester. De avsluttende 60 studiepoengene er på deltid (67 %) over 1,5 år. Etter fullført 1. år og før oppstart av siste 1,5 studieår må du regne med noe ventetid.

Praksis

I første studieår har du 10 uker praksis innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Praksisen er fordelt på tre uker i høstsemesteret og syv uker i vårsemesteret. Du arbeider 30 timer per uke i praksisperiodene.

Hva kan du jobbe med?

Du blir kvalifisert for å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten, hovedsakelig innen helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunen. Helsesykepleier sine oppgaver er i vesentlig grad knytt til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Du kan også arbeide med helsetjenester for innvandrere og flyktninger, miljørettet helsevern og med smittevernarbeid.

Hva blir du kvalifisert for?

Du blir kvalifisert til å ha stillingar i kommunehelsetenesta, og du vil kunne arbeide som helsesøster. Du blir også betre kvalifisert til å rettleie og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å vere ein pådrivar for kunnskapsbasert fagutvikling.

Helsesøster sitt arbeid er hovudsakleg innan helsestasjon- og skolehelsetenesta i kommunen, og fagområdet er først og fremst knytt til helsefremmande og førebyggjande arbeid for og med barn, unge og deira familiar. Helsesøster sine oppgåver er i vesentleg grad knytt til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelseteneste i grunnskolar og vidaregåande skolar og helsestasjonar for ungdom. Som helsesøster kan du også arbeide innan helsetenester for innvandrarar og flyktningar, miljøretta helsevern og med smittevernarbeid.

Timeplan

Oppstart 15. august kl 10.15. Til timeplanen.

Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.