Hopp til innhald

Studieplan - Master i barnehagekunnskap, samlingsbasert

Hausten 2022

Studiet master i barnehagekunnskap styrker kompetansen til å være pådriver for faglig utvikling i barnehagen på et forskningsbasert grunnlag. Gjennom utdanningen vil en kunne påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen. Utdanningen bygger på kunnskaper og kompetanser fra praksis og forskning. I utdanningen inngår også didaktisk og analytisk kompetanse, samt prosessledelse.

Utdanningen setter søkelys på innhold og oppgaver til barnehagen knyttet til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og politiske føringer for barnehage mot 2030. På den måten vil utdanningen kvalifisere deg til å møte de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Utdanningen er en samlingsbasert deltidsutdanning. Dato og sted for samlingene vil være opplyst om på nettsiden.

Læringsutbytte

En kandidat skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om barnehagens tradisjon og samfunnsmandat i fortid og nåtid, og barnehagen som lærings- og danningsarena
 • har forskningsbasert kunnskap om barndomsforståelser og kulturelt mangfold
 • kan analysere faglige problemstillinger i lys av ny kunnskap til kvalitetsutvikling av barnehagen
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode, forskningsetiske retningslinjer og profesjonsetikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere forskningsbasert og praksisutforskende utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan analysere og gjennomføre en selvstendig vurdering av etiske aspekter ved allerede gjennomførte og eksisterende forsknings- og utviklingsprosjekter innen barnehagefeltet
 • kan utvise avansert profesjons-etisk kompetanse i barnehagefeltet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk og selvstendig reflektere og analysere over læreplanarbeid og politiske dokumenter som har relevans for barnehagesektoren
 • kan identifisere og drøfte betydningen av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid for den norske barnehagekonteksten
 • kan på en kritisk og selvstendig måte vurdere etiske dilemmaer i utvikling av kvaliteten i barnehagen
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser, og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Innhald

Studiet master i barnehagekunnskap omfatter kunnskaper om barn, om barnehagen som institusjon og om barnehagelæreren som profesjonell, relasjonell og kulturell aktør. I studiet inngår også fagdidaktiske kunnskaper og erfaringer med røtter i en rekke fagdisipliner, tilpasset barn i barnehagens kontekst.

Studiet er knyttet opp til BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved HVL (https://www.hvl.no/om/barnkunne/).

Studiet setter søkelys på innhold og oppgaver til barnehagen, og du får kunnskap til å møte de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag. Det primære fokuset i masterstudiet er barnehagens innhold, arbeidsformer, og kontekst som kommer frem i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og offentlige styringsdokumenter. En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på den kunnskapen som presenteres, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktørers anvendelse av den kunnskapen som er brakt frem.

Kandidaten har stor grad av frihet når det gjelder valg av tema for masteroppgaven. Tema kan gå på tvers av fagdisipliner eller knyttes mer spesifikt mot en fagdisiplin, det kan være relatert til et kunnskapsområde i barnehagelærerutdanningen eller til et fagområde i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Masterutdanningen inneholder fem obligatoriske emner, i tillegg til arbeidet med masteroppgaven. De fire første emnene er lagt til første og andre år.

1. semester: MBA511 (15 sp)

2. semester: MBA513 (15 sp)

3. semester: MBA512 (15 sp)

4. semester: MBA514 (15 sp)

5. semester: MBA515 (15 sp)

6. semester: MBA516 (15 av 45 sp)

7. og 8. semester: MBA516 (30 av 45 sp)

Arbeidsformer

Undervisningen er organisert som forelesinger og seminarer der det legges stor vekt på forpliktende deltakelse i form av workshops, innlegg, presentasjoner og tilbakemeldinger på andres arbeid.Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Vurderingsformer

Emnene benytter ulike vurderingsformer. Programmet som helhet benytter følgende vurderingsformer: semesteroppgave, hjemmeeksamen, mappe og masteroppgave.

Krav til studieprogresjon

Emna MBA511, 512, 513 og 514 må være bestått før en begynner på MBA515 og MBA516.