ØKB2124 Samfunnsvitskapleg metode

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Studentane skal få ei grunnleggjande innføring i samfunnsvitskapleg forskingsmetode. Faget startar med ein introduksjon til metodelære der blant anna ulike trinn i forskingsprosessen blir gjennomgått. Både kvantitative og kvantitative forskingstilnærmingar og metodar blir studert. Innan kvantitativ dataanalyse omhandlast både deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk. Vi bruker mellom anna regresjonsanalyse på ulike typar data. Faget inneheld øvingar der dataverktøy blir brukt for å analysere data og problemstillingar innan det økonomiske administrative fagområdet.Blant dei kvalitative datainnsamlingsmetodane gjennomgår ein blant anna intervju og fokusgrupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har oversikt over dei ulike trinna i ein forskingsprosess.
 • Har kunnskap om ulike typar forskingsdesign og kombinasjonar av forskingsopplegg, både kvantitative og kvalitative.
 • Har kunnskap om grunnleggjande datainnsamlings- og analysemetodar, både kvalitative og kvantitative.

 Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan definere forskingsspørsmål og vite korleis ein kan gjera avgrensingar samt definere relevante omgrep og problem.
 • Kan reflektere over muligheitane for generalisering, samt diskutere problemstillingar omkring validitet og reliabilitet, feilkjelder og feiltolkingar i empirisk baserte studiar.
 • Kan vurdere alternative  metodisk tilnærming for empirisk analyse av problemstillingar som dukkar opp i det økonomisk administrative fagområdet.
 • Kan bruke og trekkje slutningar frå grunnleggjande statistiske og økonometriske metodar.
 • Kan bruke og vere fortruleg med relevant dataverktøy for i praksis å kunne utføre grunnleggjande analyse basert på empiriske data.

Generell kompetanse

Med utgangspunkt i dei andre metodefaga (matematikk og statistikk) har studenten fått ei innføring i Samfunnsvitenskapleg metode, deriblant nytta statistikk og økonometri. Studenten kan reflektere omkring forskingsetikk samt vurdere alternative kvalitative og kvantitative forskingsdesign og metodar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Statistikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar

Arbeidskrav

Ja, spesifiseres i semesterplan ved semesterstart

Vurderingsform

Prosjektoppgåve; 60/100, grupper

Skriftlig skoleeksamen; 40/100, 3 timar

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ME6-1002 (1) - Samfunnsvitenskaplig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO111 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • NAB2015 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • NAB2012 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB031 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2031 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2103 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng