ØKB3123 HR

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

HR- fagets bakgrunn og sentrale utviklingstrekk. Ulike retningar, HR -strategiar og føresetnader. Utforming av HR -tiltak eller HR -aktivitetar knytt til planlegging, rekruttering, prestasjonar, incentiv, kompetanseutvikling og karriere. Effektar av HR tiltak. Forholdet tiltak, HR system og styring. Rammevilkår og trendar i arbeidslivet som kan influere HR arbeidet i ein organisasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten .

  • Har kunnskapar om HR - fagets historie og utvikling, sentrale omgrep, hovudretningar og strategiar.
  • Har innsikt i evidensbasert HRM, her under konkrete HR aktivitetar knytt til planlegging, tilegning og utvikling av tilsette.
  • Har kunnskap om effektar av ulike HR tiltak, og innsikt i forholdet mellom tiltak, HR strategi og styring.
  • Har innsikt i ulike institusjonelle forhold og trekk ved omgivnaden som kan virke inn på korleis HR arbeidet ivaretakast.

Ferdigheiter

Studenten:

  • Har utvikla ferdigheiter i å planlegge, analysere og sette i verk HR aktivitetar.

Generell kompetanse

Studenten:

  • Kan vurdere nytten av ulike HR tiltak.
  • Kan bidra med innspel i utforming og gjennomføring av konkrete HR tiltak.

Krav til forkunnskapar

 ØKB 1112 Organisasjonsteori og ØKB1113 Organisasjonspsykologi og leiing, relevant realkompetanse kan vurderas

Tilrådde forkunnskapar

Sjå forkunnskapar

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, gruppearbeid, seminar, diskusjoner

Arbeidskrav

To individuelle skriflege innleveringar samt to munnlege presentasjonar i klassen

Vurderingsform

Heimeeksamen i grupper på 2 - 3 studenter, 14 dager, 100 %

Karakterskala A - F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle skriftlege og trykte hjelpemidlar tillat

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ØKB3109 (1) - Organisasjon og individ - Reduksjon: 3 studiepoeng