Hopp til innhald

BAMM3003 Operasjon og drift av skip i polare områder

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet består av fire moduler:

Modul 1: Gjeldende internasjonal og lokalt regelverk i polare områder og politikk og forvaltning i nordområdene

Modul 2: Grunnleggende om havis, ismekanikk, ising, polar meteorologi/oseanografi. Isnavigasjon, planlegging, håndtering og operasjoner av fartøy i is med simulatortrening

Modul 3: Maritim beredskap i polare områder, herunder SAR og oljevernberedskap. Kommunikasjon, infrastruktur og logistikk i polare områder

Modul 4: Materiallære, teknisk sikkerhet, is- og kuldepåvirkning i kaldt klima. Skipsteknologi og klassifisering av fartøy som skal operere i polare områder

Dette er et valgemne, og det er ikke avgjort om dette emnet vil gå studieåret 2024/2025.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • lokale regelverk og internasjonale lover og internasjonalt samarbeid som regulerer forhold som miljø og beredskap for polare områder
 • forskjellige typer isforhold, istyper, grunnleggende ismekanikk og spesielle meterologiske og oseanografiske forhold
 • spesielle navigasjonsmessige forhold som det må tas hensyn til ved planlegging, navigasjon og operasjon av skip i polare farvann
 • isens påvirkning på skroget under seilas i is og om farer i forbindelse med ising på fartøy som kan føre til redusert stabilitet, nedising av redningsutstyr og dekksutstyr
 • utfordringer ved håndtering av beredskap i polare områder med fokus på ressurser og kommunikasjonsforhold
 • ulike aspekter ved økt skipstrafikk i polare områder med fokus på miljø og oljevernberedskap
 • kuldens innvirkning på skipet og hvordan denne kan svekke tekniske systemer, føre til issprengning av tanker, rørledninger osv.
 • teknikker for vinterisering og hvordan man beskytter skip og mannskap mot kuldens påvirkning i polare områder

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • lese og forstå relevant regelverk som har betydning for planlegging av nautiske operasjoner i polare områder
 • planlegge seilas i polare områder ved å ta hensyn til de farer som utgjøres av forskjellige isforhold og polare meteorologiske og oseanografiske forhold, herunder lese og tolke de forskjellige typer iskart som finnes
 • planlegge av operasjoner i is ut ifra de ressurser man har tilrådelig og ved bruk av verktøy som POLARIS
 • forutse hvilke farer rådende isforhold har på skipet og skroget og avgjøre skrogets begrensninger for operasjoner i polare områder.
 • bestemme om det er fare for ising på skipet, og om man kan redusere eller unngå dette

Generell kunnskap

Studenten skal kunne

 • planlegge og gjennomføre nautiske operasjoner i polare områder som er sikre for mennesker, miljø og verdier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning

Obligatorisk læringsaktivitet

På grunn av sertifikatkrav er det krav om 100 % deltakelse både på all teoriundervisning og på 2 simulatorøvelser.

Vurderingsform

Semesteroppgave, gruppebasert

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler