Hopp til innhald

MGBKH502 Kunst og handverk 3, emne 2 - Vitskapsteori, metode og kunstfagdidaktiske prosessar

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje studentane eit utvida vitskapsteoretisk og metodisk grunnlag for å jobbe med fagdidaktiske problemstillingar i kunst og handverk. I arbeidet med emnet skal studentane få innsikt i vitskapsteoretiske posisjonar og ulike strategiar og metodar relatert til faget.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har solid kunnskap om vitskapelege tradisjonar, teoriar og metodar i faget og faget sin eigenart som forskingsområde
 • kan identifisere relevante problemområder, avgrense faglege problemstillingar og grunngje val av teori
 • har avansert kunnskap om forskingsmetodiske, -etiske og estetiske sider ved forskingsprosessen
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om fasane i FoU-prosjekt

Ferdigheter

Studenten 

 • kan kritisk velje ut, nytte og drøfte vitskapsteori og metode som er relevant for faget, og jobbe fram eit avgrensa problemområde
 • kan kritisk reflektere over ulike posisjonar i vitskapsteori og forskingsmetode og nytte det til å plassere eige FoU-arbeid i fagfeltet
 • kritisk vurdere ulike kjelder i ein forskingsprosess og i litteraturgjennomgang

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere på eit analytisk og kritisk nivå ved hjelp av faget sine omgrep og uttrykksformer.
 • kan tolke og kritisk vurdere forsking, og implementere denne i undervisnings- og utviklingsarbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kunst og handverk (60 sp) frå syklus 1 eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Verkstedarbeid, førelesingar, litteraturstudier, forskningsarbeid, prosjekt, seminar og kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Aktiv deltaking på obligatoriske læringsaktivitetar definert på læringsplattform
 • Gjennomføring av obligatoriske læringsaktivitetar i form av skriftlege og munnlege presentasjonar. Ein av desse skal vere innanfor forskingsetikk. Oppgåvene vil ligge tilgjengeleg på læringsplattformen

Obligatoriske læringsaktivitetar må være gjennomført til fastsette fristar og godkjend før ein kan avlegge eksamen.

Vurderingsform

Skriftleg oppgåve.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Dersom oppgåva ikkje er bestått, er det mogeleg å levere forbetra versjon i påfølgjande semester. Det er berre mogeleg å levere forbetra versjon med same problemstilling ein gong. Etter dette må det skrivast heilt ny oppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel