Hopp til innhald

MGBKH550 Kunst og handverk 3, emne 4 - Masteroppgåve

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

I masteroppgåva skal studenten utvikle og behandle ein problemstilling som skal knytas til relevante teoretiske, metodologiske og kunst- og handverksfaglege perspektiv. Oppgåva skal være profesjonsretta og praksisorientert, ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte element frå pedagogikk og spesialpedagogikk.

Studenten skal i samarbeid med rettleiar utvikle og gjennomføre eit systematisk og sjølvstendig kunst- og handverksdidaktisk forskningsarbeid. Dette arbeidet skal presenterast i form av et skriftleg arbeid og eventuelt dokumenterast av eige skapande arbeid. Temaet for oppgåva skal være knytt til kunst- og handverksdidaktisk og kunstfagleg teori og fagpraksis i grunnskolen. Masteroppgåva kan være del av eit større forskningsprosjekt ved institusjonen.

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om teori og metode for kunst- og handverksdidaktisk og erfaringsbasert kunstfagleg forskningsarbeid
 • har inngåande innsikt i forskningsetiske spørsmål og retningslinjer
 • viser inngåande oversikt over det kunst- og handverksdidaktiske fagfeltet, og spesiell innsikt i valde problemområder

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig, systematisk og kritisk kunst- og handverksdidaktisk forskningsarbeid
 • kan formulere presise forskningsspørsmål
 • kan gi ein tydeleg, samanhengande og presis framstilling av eiget forskningsarbeid gjennom eit skriftleg arbeid, framstilt i ein munnleg presentasjon og eventuelt følgd av eige skapande arbeid/ andre medium

Generell kompetanse

Studenten

 • viser analytisk og kritisk tenking i val, planlegging, gjennomføring og vurdering av eige forskningsprosjekt
 • gir eit sjølvstendig bidrag til det kunst- og handverksdidaktiske fagfeltet
 • kan analysere og vurdere relevante faglege og etiske problemstillingar og gjennom dette bidra til betre fagpraksis i skulen
 • kan på eit avansert nivå formidle og kommunisere om faglege problemstillingar knytt til profesjonsutøvinga
 • kan bidra i utviklingsarbeid som fremjar fagleg og pedagogisk nytenking i skulen

Krav til forkunnskapar

Bestått FoU-oppgåve

Tilrådde forkunnskapar

MGBKH501, MGBKH502 og MGBKH503.

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgåva er eit individuelt, sjølvstendig og rettleia arbeid. Seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent deltaking på 2 obligatoriske seminar. Studentane skal delta aktivt på desse fellessamlingane både med munnleg framlegg av eige prosjekt, og med kommentarar til andre sine prosjekt. Eit av dei obligatoriske læringsaktivitetane i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Alternativ 1: Skriftleg masteroppgåve.

Alternativ 2: Skriftleg masteroppgåve med skapande utviklingsarbeid:

 • Eksamensdel 1: Skriftleg masteroppgåve. Dokumentasjon på skapande utviklingsarbeid skal leverast som vedlegg til eksamensdel 1. (70%)
 • Eksamensdel 2: Praktisk eksamen som er ei offentleg utstilling av skapande utviklingsarbeid. (30%)

For ei samla oversikt over formalia, sjå eigne retningslinjer for masteroppgåva.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Dersom masteroppgåva ikkje er bestått, er det mogeleg å levere forbetra versjon i løpet av dei to påfølgjande semestra. Det er berre mogeleg å levere forbetra versjon med same problemstilling ein gong. Etter dette må det skrivast heilt ny masteroppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Meir om hjelpemiddel