Hopp til innhald

MGBKR502 KRLE 3, emne 2 - Teori, flerfaglighet og fagforståelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke 2024/2025.

I syklus 2 skal studentene ta tre emner med fordypning i KRLE-fagets vitenskapelige, samfunnsmessige, og didaktiske forankring og særpreg. Dette andre av disse tre emnene fokuserer på KRLE-faget som et flerfaglig undervisningsfag i skolen som drar veksel på teorier, begreper og forskningsperspektiv fra ulike vitenskapsdisipliner. Emnet vektlegger muligheter og utfordringer knyttet til KRLE-fagets flerfaglige forankring. Gjennom emnet skal studenten utvikle profesjonsrettet forskningsbasert kompetanse og fagforståelse som kan legge grunnlag for fremtidig deltagelse i fagets utvikling under skiftende samfunnsmessige og skolepolitiske forhold.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om studiet av religion, livssyn og virkelighetsforståelse og utvalgte begreper, tema, teorier og faglige perspektiver som er relevante for grunnskolefaget KRLE
 • inngående kunnskap om utvalgte begreper, tema, teorier og faglige perspektiver innen filosofi og etikk som er relevante for grunnskolefaget KRLE
 • spesialisert kunnskap om hvordan ulike vitenskapelige tilnærminger utfordrer og komplementerer hverandre som kilder til KRLE-fagets innhold og forståelsen av religion, livssyn, filosofi og etikk i et lokalt og globalt perspektiv

Ferdigheter

Studenten kan

 • skille mellom og anvende ulike vitenskapelige tilnærminger til religiøse og moralske fenomener og forholde seg kritisk til ulike teoretiske og metodiske perspektiver i studiet av religioner, livssyn og etikk
 • kritisk anvende ulike perspektiv på religion, livssyn, etikk og filosofi og ulike forståelser av religion og livssyn som mangfoldige praksiser
 • analysere og skille mellom et faglig innenfra-perspektiv og et faglig utenfra-perspektiv i studiet av religiøse og moralske fenomener og anvende dette i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • anvende kunnskapen om KRLE-fagets flerfaglige forankring i undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan

 • orientere seg i de delene av forskningslandskapet som er relevant for KRLE-faget og kritisk analysere, vurdere og anvende ny nasjonal og internasjonal forskning
 • formidle ny forskningsbasert kunnskap innenfor rammene av KRLE-faget med forankring i fagets ulike vitenskapelige disipliner og bidra til faglig og didaktisk utviklingsarbeid innenfor KRLE-faget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, gruppearbeid og teoriseminar. Obligatoriske seminar knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter inngår som del av undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk oppmøte i teoriseminar og annen undervisning som inkluderer øvingsoppgaver og arbeid i grupper. Informasjon om obligatoriske undervisningsøkter gis ved semesterstart. Kravet er 80% deltagelse.

Teoriseminar: En gruppepresentasjon av utvalgt teori og en tilbakemelding på medstudenters presentasjon på teoriseminar. Utdypende retningslinjer blir gitt ved studiestart.

Faglige refleksjonsnotat: To faglige refleksjonsnotat knyttet til teoriseminar. Utdypende retningslinjer og innleveringsfrist blir gitt ved studiestart.

De obligatoriske læringsaktivitetene er begrunnet i læringsutbytteformuleringene:

 • skille mellom og anvende ulike vitenskapelige tilnærminger til religiøse og moralske fenomener og forholde seg kritisk til ulike teoretiske og metodiske perspektiver i studiet av religioner, livssyn og etikk
 • orientere seg i de delene av forskningslandskapet som er relevant for KRLE-faget og kritisk analysere, vurdere og anvende ny nasjonal og internasjonal forskning

De obligatoriske læringsaktivitetene vurderes som godkjent/ikke godkjent. De obligatoriske læringsaktivitetene må være fullført og godkjent innen fastsatte frister før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30-40 minutter. Eksamen er todelt med en del der studenten gir en presentasjon av et avgrenset tema som er annonsert i forkant av eksamen, samt en del der studenten svarer på spørsmål fra emnet i sin helhet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Egne notater til presentasjon.

Del 2: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler