Hopp til innhald

MGBMH501 Mat og helse 3, emne 1 - Vitenskapsteori, fag og metode

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og 5-10. Emnet gir studentene erfaring med forskningsdesign og relevante metoder for innsamling og analyse av data. I emnet skal studentene lære om vitenskapsteoretiske og forskningsetiske refleksjoner og valg, og se sammenhengen mellom disse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om relevante aspekter innen vitenskapsteori og forskningsetikk
 • har kunnskap om forskningsdesign
 • har kunnskap om etiske retningslinjer i forskning om mat og måltider i skolen og i mat- og helsefaget
 • har kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere og drøfte ulike vitenskapsteoretiske retningslinjer og syn opp mot profesjonsfag
 • kan bruke relevante metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • kan anvende og drøfte metodekunnskap fra publiserte studier
 • kan vurdere etiske utfordringer relevant for fagområdet
 • kan vurdere fagområdets kunnskapsbehov og utforme problemstilling og forskningsdesign på grunnlag av dette

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger
 • kan bruke kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet
 • kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor mat- og helsefaget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBMH101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

MGBMH201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

MGBMH301 Mat og helse 2, emne 1 - Matkultur, forbruk og miljø

MGBMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

I emnet vil det være fysiske forelesninger, studentaktive læringsformer, gruppearbeid, individuelt arbeid og studentfremlegg i seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Lage et muntlig fremlegg som presenterer og vurderer metodene som er brukt i to vitenskapelige publikasjoner som handler om ett tema knyttet til naturfag i skolen.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal prøve ut og vurdere vitenskapelige metoder for datainnsamling knyttet til en problemstilling som er relevant for mat og helse i skolen. Resultatene skal presenteres som en poster med muntlig fremlegg.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3: En skriftlig innlevering knyttet til forskningsetikk

Alle læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis en læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller.

Mer om hjelpemidler