Hopp til innhald

MGBMH502 Mat og helse 3, emne 2 - Danning og læring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og 5-10. Emnet fokuserer på mat og helse som undervisningsfag, og har en forskningsbasert tilnærming.

Emnet gir en fordypning i undervisningsfaget mat og helse, og omhandler bakgrunn, innhold og formål med mat- og helsefaget, og fagdidaktiske praksiser. Emnet tar opp ulike tradisjoner og perspektiver i forhold til danning og læring i mat- og helsefaget.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning i mat og helse
 • har avansert kunnskap om læringsperspektiv og arbeidsmåter i mat og helse
 • har inngående kunnskap om danning, matdanning, læring og undervisning i mat og helse
 • har inngående kunnskap om folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling som tverrfaglige temaer i mat og helse
 • har inngående kunnskap om pedagogisk entreprenørskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere opplæringen i mat og helse ut fra et helsemessig, bærekraftig og et sosiokulturelt perspektiv
 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for læringsorientert vurdering i mat og helse og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere digitale ressurser og sosiale medier kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker undervisningen og utvikler elevenes læring i mat og helse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg i mat og helse
 • kan problematisere og diskutere hvordan skolefaget mat og helse kan påvirke danning og utvikling
 • kan bidra til faglig utvikling, nytenkning og innovasjon i skolemiljøet
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • MGBMH101 Innføring i mat og helse
 • MGBMH201 Mat og helse som undervisningsfag i skolen
 • MGBMH301 Matkultur, forbruk og miljø
 • MGBMH401 Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, studentarbeid i seminar, studentpresentasjoner og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Presentasjon og kritisk vurdering av vitenskapelig forskningsartikkel. Obligatorisk veiledning.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal organisere en samling der en i gruppe presenterer et selvvalgt didaktisk tema innen begynneropplæring i mat og helse. Det er obligatorisk veiledning i forbindelse med læringsaktiviteten.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke består en obligatorisk læringsaktivitet får et (1) nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 20 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler