Hopp til innhald

MGBMU501 Musikk 3, emne 1 - Vitenskapsteori, akademisk tekstarbeid, forskningsetikk og -metode

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene et utvidet vitenskapsteoretisk og metodisk grunnlag for å lese og tolke musikkpedagogisk fag- og forskningslitteratur, samt utvikle en skisse til et eget masterprosjekt.

I arbeidet med emnet skal studentene få innsikt i vitenskapsteoretiske og metodologiske spørsmål relatert til grunnskolen, til musikkpedagogisk forskning og til kunstfagdidaktisk utviklingsarbeid.

Masterskisse skal utarbeides i emnet.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske paradigmer, retninger og begreper
 • Har inngående kunnskap om fasene i forsknings- og utviklingsarbeid
 • Har inngående kunnskap om forskningsetikk
 • Har inngående kunnskap om kunstfagdidaktiske tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • Kan beskrive, anvende og drøfte ulike forskningsmetoder og tradisjoner, og relatere dem til grunnskolens musikkfag
 • Kan vurdere, diskutere og anvende norsk og internasjonal forskningslitteratur
 • Kan utvikle design for forsknings- og utviklingsarbeid
 • Kan tilnærme seg grunnskolen som empirisk felt på en reflektert og forskningsetisk måte

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan analytisk og kritisk kommunisere om musikkpedagogisk forskning både skriftlig og muntlig
 • Kan forholde seg til formelle krav til akademisk tekstarbeid på et høyt nivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, kollokviegrupper, selvstudium, seminar og workshops.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Masterskisse må utarbeides i løpet av emnet. Retningslinjer for masterskissen vil foreligge ved oppstart av emnet.
 • Arbeid knyttet til forskningsetikk.
 • Læringsaktivitet knyttet til akademisk tekstarbeid.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent. De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 4 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler