Hopp til innhald

MGBMU502 Musikk 3, emne 2 - Kunstfagdidaktisk utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet har hovedvekt på skapende og utøvende aktiviteter av kunstfagdidaktisk art. Studentens utvikling av kompetanse i å lede kreative prosesser er en vesentlig komponent i emnet. Fokus rettes mot hvordan elevers musikalske uttrykk kan utvikles med henblikk til prosess og produkt, for og med elever. Den overordnede konteksten for emnet er aktuelle samfunnsperspektiv og -utfordringer, slik de kommer til uttrykk gjennom FN sine bærekraftsmål.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har avansert kunnskap om estetiske læreprosesser, STEAM-undervisning, kreativitetspedagogikk og ulike former for organisering av prosjektarbeid
 • Har inngående kunnskap om å tilrettelegge for elevers musikkutøvelse, musikkskaping, musikkopplevelse og kulturforståelse på barnetrinnet
 • Har inngående kunnskap om musikalsk klasseledelse og praktiske og estetiske arbeidsformer for elever på trinn 1-7

Ferdigheter

Studenten

 • Kan forholde seg til elever på 1.-7. trinn sine musikkulturelle kontekster og kan anvende musikkpedagogisk litteratur omkring dette emnet på en kritisk og reflektert måte.
 • Kan lede praktiske musikk- og kunstfagdidaktiske prosjekter i samarbeid med andre, for eksempel gjennom kunstner/lærersamarbeid
 • Kan videreutvikle sine musikalske og didaktiske ferdigheter
 • Kan bruke egen utøverkompetanse reflektert i musikkpedagogisk virksomhet i skolen
 • Kan reflektere over egen profesjonsutøvelse

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere kritisk over kunstfagdidaktiske praksiser i skole og samfunn
 • Kan bruke bruke nasjonal og internasjonal faglitteratur, begreper og perspektiver til å kritisk og systematisk analysere og drøfte profesjonsrelevante problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Verksted- og prosjektarbeid, egenøving, veiledning i skapende og utøvende aktiviteter, samspillsaktiviteter, forelesninger og analyse- og refleksjonsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk deltakelse i seminar, prosjektarbeid, temaspesifikke undervisningsblokker og arbeid i grupper. Fraværsgrense er 20%.
 • Loggføring av arbeidsprosess og dokumentasjon av musikalsk og praktisk musikkdidaktisk arbeid.
 • Performativt gruppearbeid med kunstneriske og musikkdidaktiske element.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen ved å få sin mappe vurdert. Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Mappevurdering. I studentens vurderingsmappe inngår et utvalg av emnets obligatoriske skriftlige og praktiske læringsaktiviteter som dokumenterer studentens faglige utvikling over tid. Det går fram av semesterplanen hvilket arbeid som kan danne grunnlag for mappevurdering.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått vurderingsmappe, skal det leveres en omarbeidet vurderingsmappe til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler