Hopp til innhald

MGBMU503 Musikk 3, emne 3 - Musikkpedagogisk grunnlagstenking, tradisjoner og utviklingstrekk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene tilegne seg inngående kunnskaper om musikkpedagogisk teori og praksis sett i lys av relevante tradisjoner og utviklingstrekk innen forskning og utviklingsarbeid, videreutvikle egen musikkdidaktiske kompetanse og kunne anvende og reflektere over slike kunnskaper og ferdigheter i forhold til grunnskolens opplæring. Studentene skal kritisk kunne reflektere over musikkfagets bidrag til aktuelle samfunnsutfordringer. Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal utarbeides i løpet av emnet.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har avansert kunnskap om musikkpedagogikk som fagområde og forskningsfelt, og kan sette denne kunnskapen i relasjon til skolefaget musikk
 • Har inngående og forskningsbasert kunnskap om skolefaget musikk, dets verdigrunnlag og historie
 • Har avansert teoretisk og praktisk kunnskap om barns musikkulturelle kontekster og musikalske oppvekstvilkår
 • Har inngående kunnskap om musikkdidaktiske problemstillinger på barne- og mellomtrinnet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal musikkpedagogisk forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • Kan analysere musikkpedagogiske og -didaktiske problemstillinger og bruke denne innsikten i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • Kan bruke egen utøverkompetanse reflektert i musikkpedagogisk virksomhet i skolen
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisning som fremmer elevers kritiske og estetiske kompetanse, samt deres evne til å reflektere over egen læring og utvikling
 • Kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i musikkopplæringen
 • Kan analysere og vurdere læreplan i musikk, egen undervisning og elevers læring på grunnlag av musikkpedagogisk forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bruke fagspesifikke begreper og perspektiv til å kritisk analysere og drøfte empiriske, teoretiske, etiske og samfunnsmessige problemstillinger i tilknytning til musikkfaget i skolen
 • Kan systematisk planlegge, evaluere, revidere og lede læringsopplegg i musikkfaget
 • Kan på avansert nivå formidle og kommunisere om musikkpedagogiske, musikkdidaktiske og estetiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse i musikkfaget i skolen
 • Kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer musikkfaglig og musikkpedagogisk nytenkning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 og 2 (60 sp) fra syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, litteraturstudier, forskningsarbeid og prosjekt, seminar og kollokviegrupper, workshop.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ferdigstille prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.
 • Registrere masterstudien hos SIKT (om nødvendig)
 • Godkjente pålagte skriftlige og muntlige arbeider
 • Godkjente frammøtekrav knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene, for eksempel seminar om tidligere masteroppgaver, og seminar om egen prosjektbeskrivelse

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Disse må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen (20 minutter) over oppgitt emne fra pensum. Eksamensoppgaver blir levert ut til alle studenter ca. 4 uker før eksamen, trekking finner sted 2 uker før eksamen. Eksamensspråk er norsk eller engelsk (valgfritt).

10 minutters samtale med sensorene etter presentasjonen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler