Hopp til innhald

MGBNA501 Naturfag 3, emne 1 - Naturfag fordypning

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

MGBNA501 er det første av tre masteremner, og skal gi studenten avansert kunnskap i en rekke dagsaktuelle temaer i naturvitenskap. De ulike temaene kan endres fra år til år ut fra hva som til enhver tid er dagsaktuelle. I tillegg skal studenten fordype seg ytterligere i ett av temaene som fordypningsemne.

Emnet vil ha hovedfokus på faglige problemstillinger i naturvitenskapen som er relevante og dagsaktuelle. Det vil være naturlig at temaene i noen tilfeller har en viss tverrfaglig karakter mellom de ulike fagdisiplinene i naturfag. Flere av temaene vil være knyttet opp mot bærekraftig utvikling, klimakrisen, naturkrisen og etiske problemstillinger. Fellesdelen av emnet utgjør 10 studiepoeng.

Det valgte fordypningsemnet skal knyttes til forskningsfronten, og fordypningsemnet kan også danne grunnlaget for det faglige fokuset i masteroppgaven. Fordypningsdelen av emnet utgjør 5 studiepoeng.

Emnet undervises på engelsk om tre eller flere utvekslingsstudenter velger emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha kunnskap om utvalgte tema innen et naturvitenskapelig forskningsfelt
 • kunne drøfte naturvitenskapens prosesser som grunnlag for tillit til forskning
 • drøfte bruk av naturvitenskapelige kunnskap i sosiovitenskapelige problemstillinger

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • trekke ut hovedinnhold og sammenstille kunnskap fra fagfellevurderte forskningsartikler
 • ta i bruk oppdatert naturvitenskapelig kunnskap i møte med sosiovitenskapelige problemstillinger i egen undervisning
 • analysere bruk av naturvitenskapelig forskning og ekspertise for å undersøke subjektive vurderinger i bruken av kilder, resultater og tolkning

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • formidle oppdatert naturvitenskapelig kunnskap
 • samarbeide med kolleger om utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til sosiovitenskapelige problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

60 studiepoeng innen naturfag eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet har en stor grad av egenstudier, med en særskilt oppfordring og tilrettelegging for bruk av kollokviegrupper.

Faget har en stor grad fokus på at studentene skal samle inn, bearbeide og formidle naturvitenskapelig forskning i form av arbeidskrav knyttet til læringsutbytteformuleringene. Faget forventer at studentene tar i bruk både læringsressurser som er en del av pensum, men også andre læringsressurser som studentene selv finner relevant for fagets læringsutbytteformuleringer.

Undervisningen vil bestå av:

 • Forelesninger og studentstyrte samlinger om utvalgte tema
 • Undervisningsfilmer og andre typer asynkrone undervisningsformer
 • Skriveseminar
 • Selvstudium innenfor et avgrenset valgt fagområde
 • Feltarbeid er en mulig undervisningsform og det forutsettes at studentene deltar på dette. Studentene må være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatoriske aktiviteter dersom man ikke kan delta.

Obligatorisk læringsaktivitet

De obligatoriske læringsaktivitetene inkluderer:

 • Innlegg om klima- og naturkrisene med særlig vekt på det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget for medstudenter
 • Innlegg på blogg om et naturvitenskapelig tema eller en refleksjon rundt naturfaget og naturfagslærers rolle i skolen
 • Skriftlig oppgave i fordypningstema som tilrettelegger den tilegnede kunnskapen for et relevant trinn i skolen
 • Utvikle og gjennomføre et prosjekt sammen med medstudenter knyttet til en sosiovitenskapelige problemstilling, og selvstendig evaluere prosjektet og egen innsats

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter, med utgangspunkt i både fellespensum og selvvalgt pensum.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Pensum, egne notater knyttet til pensum og eget innlevert arbeid knyttet til faget.

Mer om hjelpemidler