Hopp til innhald

MGBNA503 Naturfag 3, emne 3 - Naturfagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet inngår i masterdelen av studiet, og er plassert i vårsemesteret 4. studieår. Gjennom å gi dypere innsikt i fagdidaktisk teori er emnet med å gi grunnlag for arbeid med profesjonsrettet masteroppgave i naturfag og analyse av undervisning og undervisningsressurser. I løpet av emnet skal studenten utvikle forslag til problemstilling og metode til masteroppgaven i 5. år. Emnet skal også gjøre studentene i stand til profesjonell grunngivelse, planlegging og gjennomføring av egen undervisning. I emnet inngår videreutvikling av fagfordypningsoppgaven fra emne MGBNA501. Målet er integrere fagkunnskapen fra fagfordypningsoppgaven i profesjonsrelatert kontekst.

Emnet tar opp undervisningsmåter i naturfag som skal fremme handlingskompetanse og demokratisk deltakelse. Emnet tar opp fagdidaktisk teori knytt til danning gjennom utforskende arbeid, utvidet klasserom, estetisk erfaring, dialog, skriving og lesing; koplinger mellom representasjonsformer blir reflektert.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike undervisningsdesign i naturfag
 • har avansert kunnskap om ulike tilnærminger til undervisning for handlingskompetanse, bærekraftig utvikling og demokratisk deltakelse
 • har inngående kunnskap om hvordan naturvitenskapelig kunnskap blir nyttet og kan nyttes til aktuelle saker i samfunn, digitale nettverk og hverdagsliv
 • har avansert kunnskap om hvordan dialog, argumentasjon, tekstarbeid og estetisk arbeid har sin plass i utforskende arbeidsmåter
 • kan inngående drøfte utforskende arbeidsmåter i lys av naturvitenskapelige arbeidsmåter, tilpasset opplæring og kompetansemål for opplæringen
 • har inngående kunnskap om bruk av samtaler, skriving, lesing, regning og IKT i faget blant annet i lys av begrepene representasjonsformer, naturvitenskapens språklige kjennetegn og kunnskapstransformering

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende inngående innsikt i overordnede målsettinger for naturfag til å planlegge og grunngi undervisning
 • drøfte bruk av praktisk arbeid og læringsarenaer utenfor skolen i lys av relevante læringsteorier og forskingsresultat
 • grunngi hvordan ulike planlagte aktiviteter kan inkludere elever med ulik bakgrunn og fremme utvikling av kompetanser knyttet til bærekraftig utvikling og demokratisk deltakelse
 • benytte innsikt i naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter til å legge til rette for opplæring i naturvitenskapens egenart, STEAM og kritisk tenkning
 • drøfte og vurdere oppgaver og elevtekster blant annet i lys av teori og forskning om ulike former for tenkeskriving og skriving i naturfaglige sjangre
 • kritisk vurdere egne og andres undervisningsaktiviteter i lys av kompetansetenking og sentrale begrep fra læringsteori og forsking

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle og kommunisere naturfagdidaktiske problemstillinger knyttet til utøvelse av læreryrket til aktører i og utenfor skolen
 • drøfte hvordan naturfag kan medvirke til danning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilsvarande.

Vitenskapsteori og metode (15 sp).

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet inkluderer forelesninger, mikroundervisning, litteraturseminar, oppgaveskriving og prosjektbeskrivelse. Deler av pensum må arbeides med som selvstudium. Det anbefales å arbeide med lærestoffet gjennom kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det inngår fire obligatoriske oppgaver i emnet.

 • Planlegge, gjennomføre og begrunne et undervisningsopplegg basert på faglig og fagdidaktisk modeller og tenkemøter. Opplegget skal presenteres som en mikroundervisningsuke på et seminar.
 • Presentasjon og disksjon av vitenskapelig artikkel på litteraturseminar
 • Oppgave som handler om å utvikle didaktisk opplegg.
 • Skriftlig innlevering av prosjektplan for masteroppgaven

Noen tema vil kreve obligatorisk deltagelse. Da vil det bli lagt tilrette for gruppearbeid og studentaktive læringsmåter.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 40 minutter. Ingen forberedelsestid.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler