Hopp til innhald

MGBPRA401 Den forskende lærer. Praksis 4. år, 30 dager

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Hovedfokus i fjerde studieår er læreren i møte med forsknings- og utviklingsarbeid. Studenten skal ha fokus på hvordan forsknings- og erfaringsbasert kunnskap blir brukt i undervisning. Studenten skal fortsette å utvikle fokusområder fra syklus 1 slike som egen læreridentitet, utvikling av gode læringsmiljø, relasjonskompetanse og ledelse av undervisning. Studenten skal også arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 1-7. Studenten skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Fagovergripende tema fra progresjonstrappen skal brukes som utgangspunkt for samtaler og veiledning i praksis. I fjerde studieår er dette foreldresamarbeid, psykososialt læringsmiljø, vold og overgrep. Videre lærer studenten om skolen som organisasjon, profesjonelt læringsfellesskap og profesjonsetikk, og disse temaene vil studenten få ytterligere erfaring med gjennom praksis. I tillegg er begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter tema alle studieår. I fjerde studieår skal tema for masteroppgaven også være utgangspunkt for samtaler.

Lærerutdannerene (praksislærer og faglærere ved HVL) og studenten har et felles ansvar for å knytte praksisopplæring og fag sammen. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenten er et felles ansvar mellom lærerutdannerene.

Studenten plasseres i en praksisgruppe sammen med medstudenter, og er under veiledning av lærerutdannerene. Studenten blir vanligvis plassert på samme praksisgruppe og samme praksisskole begge semestrene.

Praksis består av totalt 30 dager, med 15 dager i høstsemestret og 15 dager i vårsemesteret. I tillegg skal studenten delta på praksisforberedende dag før praksis høstsemesteret, og evaluerings- og planleggingsmøte før praksis i vårsemestret.

Studenten skal gjøre seg kjent med retningslinjene for praksisstudiet (nettsiden for praksis) i grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • har konkret kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen
 • har kunnskap om nyere forskning- og utviklingsarbeid relevant for lærerprofesjonen, skole og undervisning

Ferdigheter

Studenten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede utviklings- og forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer med utgangspunkt i smådata fra klasserommet
 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan kritisk reflektere over egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet
 • kan legge til rette for at lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Krav til forkunnskaper

MGBPRA101 Praksis 1. år, MGBPRA201 Praksis 2. år, MGBPRA301 Praksis 3. år

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til egen læring, medstudenter, praksislærer og praksisskole. Praksislærer skal motta dokumentet på praksisforberedende dag i høstsemestret.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten. Veiledning etter gjennomført undervisning skal inneholde refleksjon og evaluering av undervisningsøkten.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer eller andre ansatte på praksisskolen så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og bli trukket inn som medlærere når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning. Studenten oppfordres til å skrive daglig logg over observasjoner og refleksjoner, som kan danne grunnlag for veiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til underveissamtalen i høstsemestret og til sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

30 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis skriver praksislærer en individuell skriftlig sluttvurdering til studenten.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler