Hopp til innhald

BYG117 Entreprise og byggeplassdrift

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler planlegging og drift av bygge- og anleggsplasser. Etablere riggplan, utarbeide fremdrift- og ressursplaner inklusive beskrivelse, kalkulasjon, risiko og usikkerhet.

I tillegg vil det inneholde konfliktforebyggende tiltak i utbyggingsfasen og valg av entrepriseform.

Forelesninger

Prosjektarbeid og oppgaveløsning innenfor beskrivelse og kalkulasjon, konfliktforebyggende tiltak, valg av entrepriseform med mer.

Læringsutbytte

 • Kjenne til planlegging og drift av bygge- og anleggsplass inklusive organisering og roller
 • Kjenne til konfliktforebyggende tiltak i og under utbyggingsfasen
 • Ha kunnskap om ulike entrepriseformer sett opp mot risiko
 • Ha kunnskap om beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering

 • Ha grunnleggende forståelse for hva som kan være konfliktforebyggende før og under anleggsperioden
 • Kunne beskrive og kalkulere enkle bygg og anlegg
 • Utarbeide riggplaner samt planlegging og styring av byggeplasser
 • Beherske og forstår sentral terminologi innenfor kontrahering og valg av entrepriseform

 • Etablert et godt kompetansenivå innenfor beskrivelse, kalkulasjon og risikovurderinger
 • Vurdere fordeler og ulemper med ulike entrepriseformer

Anbefalte forkunnskaper

BYG114 Anleggs- og VA-teknikk eller BYG140 BIM og landmåling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppearbeid er sentrale pedagogiske metoder. Hvert tema innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og forståelse av de ulike emnene.

Obligatorisk læringsaktivitet

4-6 obligatorisk innlevering må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB055 - Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering - Reduksjon: 10 studiepoeng