Hopp til innhald

BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og fortetting i eksisterende bebygde områder, er det behov for å utdanne arealplanleggere som kan håndtere det å planlegge og å transformere eksisterende by- og tettstedsområder til urbane områder med høy tetthet, og gode utearealer for et vibrerende byliv. Utfordringene blir å bruke det eksisterende planverktøyet til å transformere et dårlig utnyttet by- og tettstedsområde til nye bysentre med boliger, forretninger, kontorer, ulike servicetilbud og gode ute oppholds arealer. Likeledes, må gatenettets struktur og gateprofilene utformes slik at det vil fremme bærekraftige transportformer slik at folk velger det å gå, sykle og å ta offentlig transport fremfor privatbilen.

Kursets hovedfokus er på fortetting og bedre arealutnyttelse i sentrale by- og tettstedsområder. Kurset vil fokusere på hvordan transformere urbane områder slik at de på den ene siden kan utvikle seg til gode og levende byområder. Det blir lagt vekt på hvordan lage gode gateprofiler for urbane områder, sett i sammenheng med det å lage gode retningslinjer for ny bebyggelse i forhold til gatenettet. Det blir gitt undervisning i byplanhistorie og hvordan byer har transformert seg gjennom tidene, og om estetiske utfordringer i forhold til eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse. Likeledes blir det gitt undervisning i samspillet mellom de fysiske omgivelser, tilgjengelighet og ulike bærekraftige transportformer (privat bil versus fotgjenger/kollektiv trafikk).

Studentene skal lære seg å lage morfologiske analyser av bygningsvolumer/form og strukturen av veg- og gatenettet. Resultatene fra disse analysene skal tilpasses i en konkret prosjektoppgave.

Læringsutbytte

 • Ha kunnskap om de romlige forutsetninger som fremmer bærekraftige og miljøvennlige transport former
 • Ha kunnskaper om urbane teorier om samspillet mellom bygninger og gater som skaper trygge og gode byrom
 • Ha kunnskaper om ulike gateprofiler i urbane områder

 • Kunne analysere og lese en plan og å utføre analyser i et urbant område
 • Kunne bruke det eksisterende planverktøyet på å regulere urbane områder
 • Kunne lage en løsning og komme med forslag til løsning på gater og arealbruk for å skape vel funksjonerende urbane områder og levende tettsted sentra
 • Kunne lage reguleringsplaner med bestemmelser i urbane områder

 • Kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen arealplanlegging i byområder
 • Kunne bruke det eksisterende planverktøyet for å regulere med formål å transformere byområder til gode funksjonerende byområder
 • Kunne anvende eksisterende by teorier for å fremme løsninger for et konkret case

Undervisnings- og læringsformer

Først lager studenter en overordnet strategisk plan / arealplan. Arbeidet blir gjort i grupper. Fokuset blir på de fysiske omgivelsene der hvor man skal fortette og legge til rette for å transformere området fra et industriområde til et urbant område. Utfordringene blir å ta hensyn til eksisterende bebyggelse, og det å fortette og skape gode urbane kvaliteter. Studentene skal levere inn rapport med planer, analyser og beskrivelse av transformasjons-forslaget for området.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Rapport med resultatet fra gruppeoppgaven (40 % av endelig karakter).
 • Hjemmeeksamen over 2 dager (60 % av endelig karakter)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler