Hopp til innhald

DAT105 Videregående programmering

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er et videregående emne innen objektorientert programmering. Studentene forutsettes å ha god kunnskap og gode ferdigheter i et annet objektorientert språk, for eksempel Java, før de tar dette emnet.

 Studentene vil lære programmeringsspråket C++, og vektleggingen vil være på språkelementer som er typiske for C++, for eksempel pekere, minnehåndtering, operatorer, og lignende. Det legges videre vekt på testing, problemløsing, modulær programoppbygging og arkitekturprinsipper.

Innhold

 • Konstruksjoner og språkelementer for objektorientert programmering i C++.
 • Generell C++-syntaks og programstruktur
 • Bruk av C++-kompilator og preprosessor
 • Minnehåndtering, pekere og referanser
 • Filbehandling, trådprogrammering, unntakshåndtering, maler
 • Implementasjon og anvendelse av diverse datastrukturer og algoritmer i C++
 • Bruk av biblioteker for grafiske grensesnitt.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

 Kunnskaper

 • Forklare virkemåten til gitt C++ programkode
 • Forklare prinsipper og virkemåte for hendelsesdrevet programmering
 • Utrede generelle prinsipper for lagdelt programvarearkitektur

 Ferdigheter

 • Utvikle et program i C++ og kompilere programmet
 • Finne frem i API-dokumentasjon og anvende klasser fra programvarebibliotek i egen programkode
 • Implementere grafiske grensesnitt
 • Benytte prinsipper for hendelsesdrevet programmering i praksis.
 • Implementere og anvende viktige arkitekturprinsipper i programmer.

 Generell Kompetanse

 • Presentere resultater og analysere eget arbeid

Krav til forkunnskaper

Bestått eksamen i DAT102 Algoritmer og datastrukturer er et obligatorisk krav for å kunne ta dette emnet.

Det vil være mulig å gi individuell dispensasjon fra dette kravet etter utdanningssamtale.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer og presentasjoner.

 Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved digitaleksamen skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler