Hopp til innhald

ELE125 Audioforsterkere

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler kretsteknikker som er nyttige i aktive kretser basert på diskrete og integrerte komponenter. En skal lære å analysere og konstruere småsignal- og effektforsterkere generelt og spesielt med hensyn på problemstillinger som er aktuelle i audiosammenheng.

innhold

 • Ekstraelementsetningen. Den asymptotiske forsterkningsformelen. Blackmans impedansformel.
 • Frekvensresponsberegninger.
 • Stabilitetsteori.
 • Støyanalyse (kretsenes egengenererte støy).
 • Grunnleggende kretser med transistorer.
 • Forspenningsteknikker.
 • Differensialforsterkere.
 • Småsignalforsterkere med volum- og tonekontroll.
 • Effektforsterkere.
 • Strømforsyninger.
 • Termisk analyse og design.
 • Harmonisk forvrengning.
 • Kretskortkonstruksjon.

Læringsutbytte

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om

 • moderne kretsteknikk
 • oppbygging og virkemåte til lineære forsterkere

Kandidaten kan

 • analysere tilbakekoblede forsterkere
 • konstruere tilbakekobled forsterkere
 • gjøre forsterknings-, frekvensrespons-, støy- og stabilitetsberegninger
 • bruke simuleringsverktøy
 • arbeide i relevante laboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy

 • Studenten kan analysere og konstruere forsterkere på en strukturert måte.
 • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knyttet til teori, problemstillinger og løsninger.

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår og ELE115 Analog instrumentkonstruksjon.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med eksempler. Oppgaveregning. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

8 innleveringer, 3 laboratorieoppgaver.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater. Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE115 - Audioforsterkere - Reduksjon: 10 studiepoeng