Hopp til innhald

ING1020 Analyse og lineær algebra

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet behandler følgende temaer:

 

Funksjoner av en reell variabel:

 • Funksjonsbegrepet og samvariasjon av størrelser i anvendelser
 • Derivasjon og endringsrate
 • Integrasjon som antiderivasjon og som areal/Riemannsum
 • Ordinære differensialligninger

 

Lineær algebra:

 • Vektor- og matriserepresentasjon
 • Løsning av lineære ligningssystemer
 • Vektorrom og lineære avbildninger
 • Egenverdier og egenvektorer, diagonalisering
 • Basis og basisskifte

 

Komplekse tall

 

Grunnleggende programmering:

 • konstanter, variabler
 • tall, strenger
 • løkker
 • betingede valg

 

Grunnleggende forståelse av begreper er sentralt i kurset. I tillegg vektlegges bruk av funksjoner i modellering av praktiske problemer og algoritmer for numeriske løsninger, som komplement til analytiske løsningsmetoder.

 

Temaene over belyses ytterligere med egnede utvidelser og anvendelser.

Læringsutbytte

 • kunnskaper:
 • Studenten kan gjøre rede for og eksemplifisere begrepene funksjon, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensialligninger.
 • Studenten kan gjøre rede for og eksemplifisere sentrale begreper i lineær algebra, som matriser, lineære ligningssystemer, inverterbarhet, basis og egenvektorer.
 • Studenten kan beskrive og eksemplifisere begrepene komplekse tall og numerisk algoritme.

 

 • ferdigheter:
 • Studenten kan bruke derivasjon, integrasjon, løsningsmetoder for differensialligninger, lineær algebra og numeriske algoritmer til å løse matematisk formulerte problemstillinger.
 • Studenten kan bruke matematisk notasjon til å definere og manipulere funksjoner, integraler, differensialligninger, komplekse tall, vektorer og matriser.

 

 • generell kompetanse:
 • Studenten kan gjøre bruk av at endring og endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i ligninger.
 • Studenten kan bruke matematisk språk til å kommunisere om en problemstilling med et matematisk innhold.
 • Studenten kan sette opp, tolke og formidle innholdet i en algoritme ment for å utføre beregninger på eller løsing av matematiske problemer

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk R1+R2 fra videregående skole, eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forlesninger, regneverksted og/eller datalab.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1 (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart). Gyldig i semesteret studiekravene blir godkjent og påfølgende semester.

Arbeidskrav 2: Programmering.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Gradert karakter: A - E / F (stryk). 

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) blir utdelt under eksamen.

Mer om hjelpemidler