Hopp til innhald

ING2041 Prosessteknikk I

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Tilstandslikninger, masse- og energibalanser, varmeveksling, kompresjon og ekspansjon, entropi, arbeid fra varme, mekanisk energibalanse, prosessdynamikk, damp/væskelikevekt. Innføring i prosessimuleringsprogrammet HYSYS.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

  • Studenten kan redegjøre for tilstandslikninger for ideelle og reelle gasser.
  • Studenten kan sette opp og løse materialbalanser og energibalanser for prosesser uten og med kjemisk reaksjon.
  • Studenten kan redegjøre for grunnleggende prinsipper for varmeveksling, kompresjon, ekspansjon, damp/væskelikevekt og prosessdynamikk.

- Ferdigheter:

  • Studenten kan bruke tilstandslikninger til å beregne ulike størrelser.
  • Studenten kan sette opp enkle flytskjemaer med ukjente størrelser og finne uavhengige ligninger.
  • Studenten kan beregne arbeid (ideelt og virkelig) for ulike typer prosesser for ideelle gasser og reelle gasser.
  • Studenten kan beregne omdannelse av varme til arbeid.

 

- Kompetanse:

  • Studenten har kjennskap til prosessimuleringsprogrammer.
  • Studenten kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø, Fysikk, Analyse og lineær algebra, Varme- og strømningslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Bruk av HYSYS (prosessimuleringsprogram).

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir utdelt under eksamen

Mer om hjelpemidler