Hopp til innhald

ING2053 Statistikk og økonomi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

 • Gjennomsnittsmål og spredningsmål
 • Histogrammer
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
 • Diskrete og kontinuerlige fordelinger
 • Estimering og konfidensintervall
 • Hypotesetesting, lineær regresjonsanalyse og korrelasjon.
 • Bedriften og dens plass i det økonomiske system
 • Kostnads- og inntektsteori
 • Produktkalkulasjon
 • Kostnads- resultat- og volumanalyse (KRV-analyse)
 • Investeringsanalyse
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer

Læringsutbytte

Studenten:

 • Kan gjøre greie for sannsynlighetsregning og kombinatorikk og anvendelser av dette.
 • Kan beskrive grunnleggende begrep som for eksempel tilfeldige variabler, forventning, varians og standardavvik.
 • Kjenner til ulike sannsynlighetsfordelinger som for eksempel normalfordeling, binomisk fordeling og testen knyttet til disse.
 • Kan gjøre rede for regresjon.
 • Kan gjøre greie for hva sentralgrenseteoremet er og hvilken betydning det har.
 • Kan forklare forskjell på betingede og ubetingede sannsynligheter på avhengige og uavhengige hendelser.
 • Kan definere økonomiske begreper, og kan gjøre greie for hvordan kostnader og inntekter opererer i en bedrift.
 • Behersker økonomiske verktøy som KRV-analyse, produktkalkulasjonog investeringsmodeller for å kunne ta gode økonomiske beslutninger på kort og lang sikt.
 • Gjøre rede for virksomheters organisering, verdiskapning, produktivitet og lønnsomhet.

 

Studentene kan:

 • Bruke grunnleggende metoder for å analysere og beskrive data.
 • Bruke sannsynlighetsregning generelt og i forbindelse med tilfeldige variabler.
 • Beregne simultansannsynligheter og kovarians.
 • Lage ulike typer konfidensintervall for ulike typer data.
 • Gjennomføre hypotesetester knyttet til normal- og t-fordeling.
 • Gjennomføre enkel lineær regresjon, gjennomføre hypotesetest på stigningstallet i regresjonslikningen samt regne ut prediksjonsintervaller.
 • Bruke økonomiske beslutningsverktøy og kan anvende dem på praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til investering og finansiering, samt drift av virksomhet.

 

Studentene kan:

 • Bruke kunnskapen fra dette kurset som grunnlag for andre fag i utdannelsen, herunder oppgaveskriving, inkludert bacheloroppgaven.
 • Lese fagartikler og kommunisere med andre på områder der man bruker statistiske begreper og metoder.
 • Kommunisere med økonomer om økonomiske problemstillinger, og se koblinger mellom praktiske utfordringer og økonomi. 

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematiske operasjoner - funksjonsbegrepet - integrasjon - mengdelære - logikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Faget er delt i to delemner, Statistikk og Økonomi. Kravet er bestått i begge delemner for å bestå faget totalt sett.

Obligatorisk læringsaktivitet

1) Arbeidskrav statistikk: blir spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.

2) Arbeidskrav økonomi: blir spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen statistikk, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen økonomi, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Det gjennomføres separat eksamen i hvert delemne. Om et av delemnene ikke er bestått, gjennomføres ny seksamen i dette delemnet.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

På begge deleksamenene: Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) blir utdelt.

Mer om hjelpemidler