Hopp til innhald

ING4005 Fire Risk Assessment

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene inngående innsikt i vurdering av brannrisiko. Bakenforliggende årsaker for mulig antennelse med mulige utfallsrom skal identifiseres med hensyn på mennesker, materielle verdier og miljø. Tiltak (barrierer) for å hindre antennelse og eskalering inngår sammen med kostnadsanalyse av tiltakene. Faget omhandler bruk av nasjonale og internasjonale standarder for gjen­nom­føring av kvalitative og kvantitative brannrisiko analyser. Vurdering av ulike kriterier for aksept av risikonivå samt usikkerhets- og sensitivi­tetsanalyser omhandles.

Læringsutbytte

- Kunnskap

Kandidaten:

 • kan forklare og vurdere branners potensielle skadevirkninger på mennesker, miljø og materi­elle verdier med kostnadsanalyser
 • kan drøfte og vurdere barrierefilosofi for å redusere risiko
 • har oversikt over og kan analysere typiske årsaker til branntilløp
 • har oversikt over faktorer som påvirker sårbarhet av brannsikringstiltak, herunder menneskelige, organisatoriske og tekniske tiltak
 • har detaljert kunnskap om sannsynlighetsteori, risiko- og sårbarhetsanalyse samt bayesianske filosofi
 • kan identifisere faktorer som øker brannrisiko
 • kan beskrive nasjonale og internasjonale reguleringer og standarder for å vurdere brannrisiko

- Ferdigheter

Kandidaten:

 • forstår situasjoner og rammebetingelser som gir økt brannrisiko
 • kan lede arbeid innen anerkjente metoder for å estimere brannrisiko
 • kan utføre grovanalyse og benytte hendelses- og feiltreanalyse
 • kan identifisere sannsynlighet/frekvens for branner
 • kan vurdere barrierer og foreslå risikoreduserende tiltak
 • kan benytte kreative teknikker og identifisere aktuelle brannscenarioer

- Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere brannrisiko under komplekse forhold der mennesker, materielle verdier eller miljø er/kan være involvert
 • kan velge hensiktsmessige akseptkriterier, modeller og metoder for risikoanalyser
 • har forståelse og metodekunnskap for å kunne arbeide med andre typer risikovurderinger
 • kan presentere resultater fra risikoanalyser på en forståelig måte for oppdragsgiver og allmennheten 

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være basert på samlinger med forelesninger, regneøvelser, problembasert læring og case-studier. Prosjektoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen, 4 timar, teller 50 % på endlig karakter.

Del 2: Mappe, teller 50 % på endlig karakter. 

Begge deler må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) blir utdelt under eksamen.

Mer om hjelpemidler