Hopp til innhald

LEI100 Innføring i eiendomsfagene

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet har to hoveddeler: Rettslære og profesjonsdannelse. I rettslære tar emnet utgangspunkt i forvaltningsrett og rettsreglene vedrørende fast eiendom. Kandidatene skal her bruke juridisk metode for å løse praktiske oppgaver i faget. Under profesjonsdannelse skal emnet legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av yrkesutøvelsen til landmåleren.

Emnet skal gi en oversikt over forvaltningsretten og en grundig gjennomgang av rettsreglene vedrørende fast eiendom. I forvaltningsrett vil en se på forvaltningsloven og offentleglova. I behandlingen av rettsreglene vedrørende fast eiendom vil en se på begrepene eiendomsrett, begrensede rettigheter i fast eiendom og allemannsrett, eiendomsdannelse og matrikkelbetegnelser, boligrett, fast eiendoms yttergrenser og mellomgrenser, sameieloven, naboloven, servituttloven, hevdsloven, tomtefesteloven, plan- og bygningsloven. I tillegg skal en i faget få en innføring i profesjonsdannelse for landmålere.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • Har en helhetlig forståelse for de grunnleggende prinsippene for akademisk dannelse og metodebruk
  • Har en helhetlig forståelse av forvaltningens oppbygging og arbeidsoppgaver, samt kunnskap om praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger.
  • Har kjennskap til rettsreglene vedrørende fast eiendom

Kandidaten

  • Kan løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.
  • Kan svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema.

  • Har et bevisst forhold til etiske og samfunnsmessige utfordringer innenfor landmålerprofesjonen, samt ha en forståelse for bærekraftig utvikling
  • Har kunnskap om og forståelse for prosjekt som arbeidsform, samt kunne jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Det vil bli gjennomføring av prosjektarbeid i grupper, med obligatorisk skriftlig innlevering.

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk gruppeoppgave må være godkjent for å kunne ta eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

Semesteroppgave (40% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Norges lover

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ING106 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 10 studiepoeng