Hopp til innhald

MACREL-L01 Kreative fag og læreprosesser 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet bygger på kandidatens kunstfaglige, didaktiske og allmenne forhåndskunnskaper fra tidligere utdanning og opptaksgrunnlaget i det valgte profilfaget eller profilområdet, og skal gi kandidatene en innføring i følgende hovedtema:

 • Praktisk-estetisk erfarings- og refleksjonsgrunnlag for læring
 • Grunnlagsteori/drøftinger om kreative fag og læreprosesser
 • Kunstfaglig og didaktisk teori- og forskingsgrunnlag for kreative fag og læreprosesser

Kreative og praktisk-estetiske læreprosesser er erfaringsbaserte læreprosesser som er knyttet til aktive, kroppslige, opplevelsesorienterte, relasjonelle, innovative og utforskende strategier for helhetlig læring. Begrepet praktisk-estetiske læreprosesser dekker utdanningens intensjon om et innovativt og utviklingsorientert fokus på de læreprosesser som over lang tid er utviklet innen de praktiske og estetiske fagene (PE-fag). Gjennomgående er også samspillet med kunnskap om og impulser fra omverden. Emnet gir en generell innføring i det teori- og forskningsbaserte grunnlaget for analyse og anvendelse av kreative og praktisk-estetiske læreprosesser i ulike praksiskontekster.

I tillegg skal Emne I forberede students valg av masterarbeid gjennom å introdusere aktuelle problemstillinger, nyere forskning og utviklingsarbeid, og aktuelle FoU-prosjekt ved utdanningsinstitusjonen. 

 • Estetiske begreper og estetisk praksis før og nå
 • Praktisk-estetiske læreprosesser og fag- og kunnskapsbegreper
 • Kreativitetsteori og kreativitetsutvikling
 • Improvisasjon i kunstnerisk og didaktisk praksis
 • Læring, estetiske uttrykksformer og forskning
 • Dramaturgi og dramaturgiske formgivingsprosesser
 • Lek og spill som aktiviteter i praktisk-estetiske læringsarenaer

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om estetiske begreper og estetisk praksis før og nå
 • har inngående kunnskap om ulike aspekter ved kreative fag og læreprosesser og om slike prosessers forhold til ulike praktisk-estetiske fag og til kunnskapsbegreper
 • har brei kunnskap om lek og spill som praktisk-estetiske læringsarenaer og som grunnlag for kunstneriske prosesser
 • har bevissthet om og kan bruke dramaturgiske virkemidler i kunstneriske og didaktiske formgivingsprosesser
 • har kunnskap om kreativitet og kreativitetsutvikling og kan bidra i og reflektere over kreative prosesser
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til kreative og estetiske læreprosesser

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunstnerisk og didaktisk praksis og kreative fag og læreprosesser
 • kan utforme, analysere og vurdere innovative og kreative læreprosesser i samband med estetisk produksjon og kan samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer
 • behersker og kan vurdere improvisasjon, lek og spill som metoder og virkemiddel i kreative, kunstneriske og didaktiske praksiser
 • kan drøfte hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt i aktuell litteratur, og hvilke spørsmål som kan stilles innen det aktuelle område

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen fagfeltet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter prosjektorganisert lærings- og produksjonsarbeid, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Praktisk-estetisk skapende arbeid inngår i emnet i form av prosjekter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking i seminarer og felles drøftinger på studiested og på nett
 • Innlevering av praktisk-estetisk arbeid, rapporter og refleksjonsnotat etter fastsatt plan
 • Deltaking i prosjektarbeid, framføringer og veiledning

Arbeidskrav blir nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Prosjekt (30%)

Mappe (70%)

Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige eller trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler