Hopp til innhald

MAFYS602 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentenes arbeid med masteroppgaven skal ta utgangspunkt i fordypningsemnet som studenten har valgt; fysioterapi ved hjerte og lungelidelser eller fysioterapi ved muskelskjelett, revmatiske og ortopediske lidelser. Oppgaven skal bære preg av systematikk og selvstendig vurderingsevne, og det skal være en tydelig sammenheng mellom teori, metodologi, metoder og verktøy for innsamling og analyse av data.

Videre skal oppgaven gjenspeile klinisk resonnement med aktiv bruk av vitenskapelig basert litteratur, og inneholde diskusjoner som gjenspeiler et solid refleksjonsnivå. Gjennom oppgaven skal fysioterapi integreres med kunnskap fra forskningsmetode, teoretiske støttefag og basalfag. Teori og praksis integreres, og kunnskap knyttet til undersøking og behandling innen klinisk fysioterapi synliggjøres.

Arbeidet med masteroppgaven kan være et frittstående arbeid eller gå inn som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt, eller bygge på tilgjengelige data fra avsluttete forskningsprosjekter eller registerdata.

Forøvrig gjelder også høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving

Veiledning individuelt, i seminar og på It´s learning. Selvstudier.

Utveksling

Studenter på mastergradsstudium i klinisk fysioterapi kan reise på utveksling til Duke University, NC i USA i forbindelse med fordypningsemne, og med utarbeidelse av mastergradsoppgaven. Det kan også legges til rette for utveksling til våre europeiske samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap og faglig innsikt i valgt temaområde
 • kan anvende relevante kvantitative og/eller kvalitative forskningstilnærminger som er egnet for å belyse valgt problemstilling
 • kan anvende relevante analyseprosesser

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre en skriftlig framstilling med struktur og logisk oppbygging i henhold til akademiske krav
 • kan integrere fysioterapi knyttet til fordypningsområdet med kunnskap fra forskningsmetode
 • kan utforme en forskbar problemstilling innen fordypningsområdet
 • kan planlegge forskningsarbeid
 • kan gjennomføre en forskningsprosess
 • kan bruke vitenskapelige metoder og analyseformer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle og synliggjøre klinisk resonnement med aktiv bruk av vitenskapelig basert litteratur
 • kan kommunisere problemstilling og funn med et solid refleksjonsnivå
 • kan kommunisere og reflektere rundt forskningsetiske forhold og valg

Krav til forkunnskaper

MAFYS101, MAFYS200, MAFYS320, MAFYS230 i tillegg til valgemnene MAFYS521 og MAFYS531 eller MAFYS501 og MAFYS511

Undervisnings- og læringsformer

Skrive- og presentasjonsseminar. Studentene gir og får tilbakemeldinger på egne og andres tekster og presentasjoner av mastergradsarbeid. Selvstudium.

Veiledning i henhold til veiledningskontrakten.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • godkjent prosjektbeskrivelse
 • ti timer veiledning
 • obligatorisk presentasjonsseminar

Vurderingsform

Masteroppgave
Masteroppgaven kan skrives som monografi eller artikkel:

Monografi: 15-20000 ord eksklusiv referanseliste, figurer og tabeller, akronymer, innholdsfortegnelse og forord

Artikkel:
del 1 Innledning/kappe: 5000 +/- 10%
del 2 Artikkel: følger retningslinjer for tidsskrift man sikter seg inn mot.

Innledning/kappe:

 • Sammendrag: 400 ord, skal inkludere både innledning/kappe og artikkelen.
 • Innledning/kappe kan inkludere: Utdyping av teori, teoretiske perspektiv og vitenskapsteoretisk plassering, resultat som ikke fikk plass i artikkelen men som kan bidra til ytterligere å belyse problemstillingen, en utdypet metodologisk diskusjon mm.
 • Studentene skal i størst mulig grad unngå å gjenta resultat og metode fra artikkelen.

Tekniske retningslinjer for oppgaveskriving

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler