Hopp til innhald

MAS109 Maskindeler

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

En maskinkonstruksjon er som oftest bygget opp av en rekke mindre maskinelementer som kan være føyd sammen ved ulike metoder. I dette emnet gjennomgås de viktigste maskinelementer samt sammenføyning og dimensjonering av disse.

 

Innhold

Spenningsberegning, sveising, skruer, press- og krympeforbindelser, aksler, lagre, tannhjul, reimer og kjeder, taljer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS109 Maskindeler skal studenten kunne:

  • gi eksempler på de viktigste maskinelementene
  • redegjøre for hvordan disse elementene kan brukes i ulike maskiner
  • ha ervervet grunnleggende kunnskaper om styrkeberegning av maskindeler

  • styrkeberegne ulike maskinelementer
  • navngi ulike maskinelementer
  • velge riktig sammenføyningsteknikk i et gitt tilfelle

  • se grunnleggende sammenhenger mellom mekanikk og ingeniørfaglige anvendelser
  • anvende ulike matematiske modeller

Anbefalte forkunnskaper

MAS100 Statikk og fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen skal 6 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke alfanumerisk). Tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler