Hopp til innhald

MAS112 Dynamikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dynamikk dreier seg om kinematikk (bevegelse) og kinetikk (krefter som skaper bevegelse) til partikler og legemer. Dette kurset benytter seg av matriser og referansesystemer i bevegelse for å utføre analyse av både 2D- og 3D-bevegelse. Kurset introduserer følgende emner: lineart moment, angulært moment, arbeid, energi og bevaringslover. Studentene vil lære å bruke matematisk programvare til å løse oppgaver i dynamikk. Studentene vil bli kjent med komponenter som bl.a. tannhjul, ledd, rullende hjul, kam og gyroskop. Forelesninger, oppgaveregning og eksamen vil foregå på engelsk.

 

Innhold

 • En partikkel: kinematikk, kinetikk, arbeid, energi, moment.
 • To partikler: se ovenfor, pluss kontakt og kollisjoner
 • Mange partikler: se ovenfor, pluss definisjon av massesenter
 • Kinematikk til legemer i to og tre dimensjoner
 • Kinetikk til legemer i to og tre dimensjoner: Newtons og Eulers ligninger
 • Kinetisk analyse av ledd og gyroskop

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap (generell forståelse)

 • Forståelse av kinematikk (translasjon og rotasjon) og kinetikk (krefter og momenter) i både to og tre dimensjoner
 • Forståelse av enkle mekanismer

Evner (individuelle, spesifikke)

 • Bruke Newtons bevegelsesligninger på partikler og legemer i forskjellige koordinatsystemer.
 • Redegjøre for mekaniske egenskaper til bl.a. tannhjul, ledd, gyroskop, rullende hjul, og andre enkle mekanismer.
 • Løse ligningssystemer ved bruk av matematisk programvare.
 • Anvende metoder fra vektor- og matrisealgebra
 • Anvende metoder fra differensial- og integralregning

Kompetanse (effektiv anvendelse og integrering av ferdigheter)

 • Forenkle et komplekst problem, lage et fritt-legeme-diagram for å forenkle analysen
 • Skille mellom anvendelse av partikkel og legeme-begrep.
 • Forstå begrensningene bed bruk av modeller;
 • Forstå rollen til energitap via friksjonsarbeid
 • Forstå betydningen (og begrensninger) til datamaskiner ved behandling av komplekse problemer.

Anbefalte forkunnskaper

Statikk og fasthetslære MAS100, Grunnleggende matematikk for ingeniører MAT100, Videregående matematikk for maskiningeniører MAT107.

Undervisnings- og læringsformer

Oppgaveregning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske oppgaver skal være gjennomført og godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Standard HVL-godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler