Hopp til innhald

MAS116 Hydrodynamikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler utvalgte sentrale områder innen marin hydrodynamikk. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig teoretisk grunnlag samt kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til de aktuelle områdene. De skal også lære å utføre relevante beregninger.

 

Innhold

 • Noe grunnleggende fluidmekanikk og teorien bak oppdelingen av skips motstand i komponenter. Beregning av motstand for skip basert på modellforsøksresultater
 • Grunnleggende propellteori. Beregninger for valg av optimal propell basert på modellserier
 • Statistikk anvendt på miljødata (vind, strøm og bølger)
 • Lineær bølgeteori og beregning av hydrodynamisk trykk og partikkelbevegelser i en bølge
 • Beregning av krefter på slanke konstruksjoner i marint miljø, Morisons ligning

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS116 Hydrodynamikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

 • Kunne forklare grunnleggende begreper innen de gjennomgåtte delemner
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til gjennomgått teori og beregningsmetodikk

 • Utføre modellforsøk og etterfølgende beregninger av motstand for skip
 • Utføre beregninger for valg av optimal propell basert på propellserier
 • Benytte statistiske miljødata ved dimensjonering av konstruksjoner
 • Beregne partikkelbevegelsene i en bølge
 • Beregne krefter på en slank konstruksjon i marint miljø

 • Benytte elektroniske hjelpemidler i tekniske beregninger
 • Være i stand til å arbeide i gruppe

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske matematikkemner.

Undervisnings- og læringsformer

Regneøvinger under veiledning, individuelt og i grupper. Bruk av standard programvare (Excel, Mathcad eller Matlab). Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å gå opp til eksamen må 3 laboratorieøvinger være utført, og rapporter levert inn innen fristen og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Tekniske tabeller. Kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM030 - Hydrodynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng