Hopp til innhald

ME6-1001 Statistikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Analytisk og beskrivande statistikk. Statistisk programvare er eit naudsynt hjelpemiddel.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

 • dei mest grunnleggjande omgrepa innan statistikkfaget
 • forstå parametrisk statistikk
 • gjere greie for sannsynsrekning og kombinatorikk
 • utføre enkel sannsynsrekning
 • gjennomføre statistiske testar ved hjelp av tabellar
 • gjennomføre statistiske testar ved hjelp av SPSS
 • nytte både parametriske og ikkje-parametriske metodar for å analysere eit kvantitativt datamateriale
 • tolke datautskrifter i emnet statistikk
 • gjennomføre datainnsamlingar og analysere data
 • forstå prinsippet med statistiske testar
 • lese artiklar der statistikk vert nytta som metode
 • forstå sterke og svake sider ved statistiske analyser

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveseminar og dataøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlege arbeidskrav som skal løysast individuelt eller i gruppe.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovlege hjelpemiddel: kalkulator.

Stastistiske tabellar vert delte ut på eksamen

Meir om hjelpemiddel