Hopp til innhald

MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Hovedproblemstillingen for kurset er hvorfor og hvordan man skal planlegge. Kurset vil gi innsikt i statens forventninger til by- og stedsutvikling. Kurset skal gi en kritisk innføring i begrepet bærekraftig utvikling og bærekraftig byutvikling og hvilke planteorier som kan knyttes til begrepet bærekraft.

 

Med bakgrunn i historiske eksempler vil studentene få innsikt i hva det er som konstituerer et sted eller en by, hvilke drivkreftene som gjør at stedet/ byen utvikler seg, hvorfor stedet har fått en spesiell struktur, og hvordan og hvorfor arealer skifter funksjon som følge av endringer i behovene, samfunnsutviklingen og målstyrt planlegging.

 

Kurset vil gi dybdeinformasjon om et sted som står foran store endringer. Det vil bli gitt forelesninger fra ulike fag som har et delansvar for utvikling og bevaring av området. Studentene skal bruke tilegnet kunnskap som bakgrunn for en semesteroppgave. Semesteroppgaven går ut på å lage en god og aktuell plan for et valgt delområde.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • Har avansert kunnskap om byutvikling og drivkreftene bak steds- og byutvikling.
  • Har inngående kunnskaper om sentrale teorier knyttet til bydannelse, byplanlegging og byutvikling.
  • Har inngående kunnskap om hvor en står i utviklingen av begrepet bærekraftig utvikling og anvendelsen av begrepet i areal- og byplanlegging.
  • Har kjennskap til statens overordnede forventninger til stedsutforming og byutvikling.

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan anvende metoder og praktiske teknikker for å forstå byer som fenomen og prosess.
  • Kan anvende praktiske metoder til kritiske vurderinger av dokumentasjon knyttet til bydanning og byplanlegging.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Har evnen til å finne og sette seg inn i litteratur relevant for stedsutvikling og byplanlegging.
  • Kan anvende historiske dokumentasjon til å forstå et steds/ en bys grunnleggende strukturer.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav og grunnleggende kunnskap om plan- og bygningsloven.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjoner og befaringer kombinert med en øvingsoppgave. Semesteroppgaven vil være en kombinasjon av gruppearbeid og individuelle arbeider.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på befaringer, forelesninger og gruppearbeid.

Muntlig presentasjon av semesteroppgaven som gruppearbeid og som individuelt arbeid

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Semesteroppgave på inntil 5000 ord (60 % av endelig karakter).
  • 4 timers skriftlig eksamen (40 % av endelig karakter)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgaver og/ eller gjennomføres ny skriftlig eksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamenen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler