Hopp til innhald

MOA256 Vitenskapsteori og metoder

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset vil gi studentene en inngående oversikt over vitenskapsteori og -metoder. Det blir lagt vekt på de ulike vitenskapelige metoder for å kunne bruke og vurdere faglitteraturen kritisk, og for å kunne utføre analyser og enkelt forsknings- og utviklingsarbeid for masteroppgaven. I kurset vil studentene lære å formulere problemstillinger. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trene på å samle inn data og få innblikk i hvilke utfordringer dette gir. Kurset skal også gi en grundig innføring i etiske krav til forsking. Formålet med kurset er å utarbeide en plan for gjennomføring av egen masteroppgave.

Kurset må tas før kandidatene begynner med masteroppgaven.

Læringsutbytte

 

Kandidaten

 • Har inngående forståelse av hvor viktig det er å formulere gode vitenskapelige problemstillinger.
 • Har inngående kunnskap om valg av teori og metode ved skriving av vitenskapelige arbeider.
 • Har avansert kunnskap om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige arbeider, herunder akademisk skriving - knyttet til fordypningene eiendom og arealforvaltning.

 

Kandidaten

 • Kan formulere gode vitenskapelige problemstillinger med tilhørende underproblemstillinger eller hypoteser som er egnet for en mastergradsoppgave.
 • Kan legge en plan for egen mastergradsoppgave.
 • Kan koble og integrere ulike vitenskapsteorier og metoder.
 • Kan analysere og vurdere kvaliteten på egen og andres forskning.

 

 

Kandidaten

 • Kan kritisk redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for forskningsrapporter og litteratur innen fagfeltet.
 • Kan kritisk reflektere over etiske problemstillinger knyttet til ulike typer forskning.
 • Kan gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt og presentere analyser og konklusjoner til både spesialister og allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Studiets forkunnskapskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, diskusjoner, korte øvingsoppgaver og veiledning til semesteroppgaven. Det kreves at studentene i dette faget har gjennomfører omfattende selvstudium. Dette er nødvendig for å kunne fullføre semesteroppgaven. Veiledning vil bli gitt av faglærerne.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er pliktig frammøte i 80 % av forelesningene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

 • En individuell semesteroppgave på inntil 4000 ord og muntlig presentasjon av semesteroppgaven (til sammen 40 %).
 • En individuell hjemmeeksamen på inntil 4000 ord - 48 timer (2 døgn) (60 %).

Semesteroppgaven skal redegjøre for problemstilling, teorier og metodevalg i tilknytning til mastergradsoppgaven. Videre skal den være en plan for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Studentene velger selv tema for masteroppgaven innenfor sin fagfordypning. Oppgavene til hjemmeeksamen blir gitt en uke før innlevering.

Ved kontinuasjon må det gjennomføres ny individuell hjemmeeksamen og/ eller innlevering av en forbedret versjon av den individuelle semesteroppgaven med tilhørende ny muntlig presentasjon. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.