Hopp til innhald

MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset har tre hoveddeler: Alminnelig sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess. Studentene skal i kurset lære om oppbygging av rettssystemet og hvordan dette fungerer. Kurset inneholder en grundig gjennomgang av sentrale prosesslover for alminnelig sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess. En vil se nærmere på grunnprinsippene i sivilprosessen, domstolene, partene, søksmålet, forliksrådsbehandling, allmennprosess, småkravsprosess, prosesshandlinger, bevislæren, reglene om anke (en oversikt) samt rettskraft (hovedtrekk). I tillegg inneholder faget bruk av juridiske databaser og kritisk vurdering av rettskildeanvendelsen hos domstolene.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • Har en inngående og helhetlig forståelse av rettsreglene og grunnprinsippene i sivilprosessen, skjønnsprossen og jordskifteprosessen.
  • Har inngående kjennskap til domstolsystemet, samt domstolenes arbeidsfordeling og funksjon, både i alminnelig prosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess.
  • Har en avansert forståelse for avveiing mellom ulike rettskilder.

Kandidaten

  • Kan løse avanserte juridiske problemstillinger innenfor sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess.
  • Kan redegjøre grundig for juridiske teorispørsmål innenfor sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess.
  • Kan bruke juridiske databaser som verktøy i arbeid med rettslige problemstillinger og kritisk vurdere domstolenes rettskildebruk.

Kandidaten

  • Har oversikt over prosessreglene i sivile saker.
  • Kan kritisk reflektere over og analysere de etiske problemstillingene knyttet til skjønnsprosessen.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og øvingsoppgaver. I tillegg kommer innføring i bruk av juridiske databaser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Befaring (følge en rettssak for de ordinære domstolene minst én dag).

Muntlig presentasjon av tema for semesteroppgave, godkjent/ ikke godkjent.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

  • Én individuell semesteroppgave på inntil 4000 ord (40 %).
  • Muntlig eksamen på 30 minutter (60 %).

Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgaver og/ eller gjennomføres ny muntlig eksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler