Hopp til innhald

MOA270 Stedsforming og infrastruktur

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

En bærekraftig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging skal skje gjennom fortetting og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Kurset aktualiserer stedsforming som et fagområde for å sikre kvalitet i fysisk planlegging. I arealplanlegging er dette knyttet til fysiske rammer i bygningsstruktur, grønnstruktur og infrastruktur. Et av virkemidlene i stedsforming er stedsanalyse som grunnlag for bedre stedsforståelse og målinnretting i planlegging og byggesaksbehandling.

Stedsanalyse som ledd i lokal stedsutvikling/ sentrumsutvikling i et fortettingsområde vil være utgangspunkt for en case-oppgave som studentene skal presentere og diskutere i plenum.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • Har inngående kunnskap om plan- og bygningsloven og andre planfaglige rammebetingelser.
  • Har avansert kunnskap om planleggingsteori, stedsteori og formgivningsprinsipper for areal, bebyggelse og infrastruktur.
  • Har avansert kunnskap om metoder og anvendelsesmuligheter for stedsanalyser.

Kandidaten

  • Kan lage temakart for utredning av definerte spørsmål og problemstillinger.
  • Kan presentere ulike syn/ teorier mellom vei- og gateutbygging og by/ arealutvikling.
  • Kan utarbeide stedsanalyser som kunnskapsunderlag i kommunal planlegging (kommunedel-/reguleringsplan) og som grunnlag for konsekvensutredninger.

Kandidaten

  • Kan bruke stedsanalyser som et virkemiddel i stedsforming i forskjellige situasjoner og til ulike formål.
  • Kan kommunisere om planfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjoner og befaringer kombinert med øvingsoppgaver. Case-arbeid i gruppe. Skriftlige og muntlige studentpresentasjoner.

Kurset vil bli undervist i intensive økter i løpet av semesteret.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

  • En semesteroppgave (gruppearbeid) på inntil 5000 ord (60 %).
  • 4 timers skriftlig eksamen (40 %).

Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgaver og/ eller gjennomføres ny skriftlig eksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling

Mer om hjelpemidler