Hopp til innhald

MOA272 By- og tettstedsplanlegging

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset vil fokusere på å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter for å kunne tilpasse teori, forskningsresultater og ulike analysemetoder til den fysiske utformingen av by- og tettstedsområder. Innsikt i ulike byteorier, forskningsresultater og ulike planprosesser vil bli gitt. Videre vil det bli fokusert på hvordan de fysiske omgivelsene legger rammer for den sosiale og økonomiske aktiviteter og en bærekraftig utvikling for individet og samfunnet. Temaer som byfornyelse, gjenbruk av sentralt beliggende industriområder, levende, gode urbane bolig- og sentrumsområder og samspillet mellom gatenett og arealbruk (diversitet og bebyggelsestetthet) vil bli omhandlet. Det blir lagt vekt på hvordan en bærekraftig byutvikling kan stimuleres ved en samordnet areal- og transportplanlegging på detaljnivå. Kurset er en videreføring av kurset MOA252.

Læringsutbytte

 

Kandidaten

 • Har inngående innsikt i og oversikt over ulike planleggings- og byteorier.
 • Har inngående kunnskap om ulike plansystemer relevant for by- og tettstedsutvikling.
 • Har avansert kunnskap om ulike metoder for å analysere byområder og tettsteder.

Kandidaten

 • Kan gjennomføre ulike stedsanalyser innenfor bymorfologi, den fenomenologiske og space syntax-tradisjonen.
 • Kan vurdere kvaliteten på ulike areal- og reguleringsplaner for byområder.
 • Kan utføre strategisk fysisk planlegging i eksisterende by- og tettstedsområder.

 

Kandidaten

 • Kan reflektere omkring etiske, filosofiske og vitenskapelige utfordringer med hensyn til hvordan byer fungerer og hvorvidt bærekraftig utvikling er ivaretatt i planene.
 • Har forståelse av samspillet mellom de fysiske omgivelsene, og byenes sosiale og økonomiske liv.
 • Har forståelse for hvordan man kan utvikle de fysiske rammene for en bærekraftig byutvikling.
 • Har forståelse for bruken av ulike metoder sett i sammenheng med de ulike typer samfunnsmessige utfordringer dagens byer står ovenfor.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, diskusjoner, case-arbeid, studentpresentasjoner og veiledning til oppgaver. Kurset vil bli gitt på engelsk dersom noen av deltagerne krever dette, ellers vil kurset bli gitt på norsk. Oppgaver og eksamen kan bli skrevet enten på norsk eller engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig presentasjon av semesteroppgave

Innlevering av case-oppgave

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

 • En semesteroppgave på inntil 5000 ord (40 %)
 • Individuell hjemmeeksamen på 48 timer (2 døgn) på inntil 4000 ord (60 %)

Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgaver og/ eller gjennomføres ny hjemmeeksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.