Hopp til innhald

NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Innføring i grunnleggende kunnskaper om hva som skal til for å etablere og vedlikeholde fruktbare samarbeidsformer ombord i et skip og mellom skipet og andre aktører.

Deltagelse på forelesninger er essensielt for å oppnå de læringsresultatene som er beskrevet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter fullført kurs har studenten:

 • Grundige kunnskaper om hvordan sosiale organisasjoner er bygget opp; hvilke elementer de består av og hvordan disse henger sammen.
 • Bred kunnskap om ulike teorier som definerer,  identifierer og beskriver organisasjoner på ulike måter
 • Solide kunnskaper om forskjellene mellom de instrumentelle oppgavene som organisasjoner er redskap (midler) for å løse og de organisatoriske oppgavene som må løses for at organisasjonen skal bli et godt redskap
 • Solide kunnskaper om hvilke organisatoriske oppgaver som må løses for at organisasjonen skal fungere godt slik at samarbeidet blir fruktbart.
 • Bred kunnskap om hva begrepet kultur refererer til og de ulike måtene det brukes på i litteraturen om organisasjoner
 • Bred kunnskap om hvordan noen samspillsprosesser leder til høy trivsel, gjensidig ivaretagelse, tillit og respekt, god sikkerhet og effektivt samarbeid mens andre leder til mistrivsel, mistillit og forakt, lav sikkerhet og ineffektivt samarbeid.
 • Bred kunnskap om hvordan konflikter oppstår og kan løses når mennesker samarbeider i organisasjoner
 • Bred kunnskap om hvordan ulike mennesker kan ha ulike forestillinger om hvilke mål en organisasjon skal ha, hvilke oppgaver den skal løse, hvordan oppgavene skal fordeles i tid og rom, hvordan ansvaret skal fordeles osv.
 • Solide kunnskaper om forholdet mellom individ og organisasjon og
  • hvordan ulike individer fyller sine organisatoriske roller på ulike vis, og
  • at alle medlemmer av organisasjoner alltid vuderer om kostnaden ved å være organisert er større eller mindre enn gevinsten ved å være organisert
 • Bred kunnskap om hvordan medlemmer av en organisasjon kan komme i konflikt med seg selv eller andre pga sin rolle i andre organisasjoner, eller andre identiteter som de har utenfor den spesifikke organisasjonen.
 • Kunnskaper om forskjellen mellom formelle og uformelle organisasjonsstrukturerer og -prosesser.
 • Bred kunnskap om de spesielle organisasjons- og samværsutfordringene som et liv til sjøs innebærer.
 • Kjennskap til relevant forskning om samarbeid og organisering på skip og metodene som anvendes i slik forskning.

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan studentene anvende kunnskapene ovenfor til å:

 • Beskrive spesifikke organisasjoner.
 • Fremsette fornuftige hypoteser om hvilke faktorer og prosesser som leder til at spesifikke organisasjoner fungerer mer eller mindre godt eller dårlig (med høy trivsel, gjensidig ivaretagelse, tillit og respekt, god sikkerhet og effektivt samarbeid, eller det motsatte).
 • Diskutere hypotesene de framsetter
 • Reflektere over egen anvendelse av kunnskapene og justere egne måter å samarbeide på ut fra slik refleksjon
 • Tolke og bruke forskningsresultater for å forbedre samarbeidet og organiseringen av skipets oppgaver.
 • Å vurdere validiteten til forskningsresultater framkommet ved ulike metoder

Kompetanse: Etter fullført kurs kan studentene bidra til:

 • At organisasjoner de deltar i fungerer godt.
 • Mer effektivt samarbeid, vennligere og mer inkluderende samtaler og triveligere samvær.
 • Å anvende forskningsresultater for å forbedre samarbeidet og organiseringen av skipets oppgaver
 • Å utvikle enkle forskningsdesign for å utforske ulike aspekter av samarbeidet og organiseringen av oppgaver på skip
 • Innovativ bruk av forskning for å identifisere og løse samarbeids- og organisasjonesproblemer

 

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og skriftlige mappeoppgaver

Deltagelse på forelesninger er essensielt for å oppnå de læringsresultatene som er beskrevet

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja. To skriftlige studiekrav. Et individuelt og et gruppearbeid. Det første studiekravet skal leveres på slutten av første forelesning. Begge oppgavene spesifiseres i semesterplan ved semesterstart.

Vurderingsform

Mappevurdering med 3 separate innleveringer

I og med denne vurderingsformen gis det ikke anledning til å "kontinuere". Dersom en student ikke består en eller flere av mappelementene vil det kun gis anledning til å forbedre elementet (elementene) neste gang faget arrangeres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler