Hopp til innhald

NAB3038 Integrert praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet består av følgende elementer:

Tilnærming til faget. Helt i begynnelsen av semesteret sjekker vi at alle har godkjente helseattester, sikkerhetskurs, pass etc. Gir informasjon om hvilke rederier og type fartøy som er opplæringsskip i praksisperioden.

Kort tid etter oppstartsmodulen, begynner vi med en introduksjonsmodul, hvor temaene det skal jobbes med i praksisperioden introduseres. Studenten vil få tildelt fartøy og får informasjon om hva som forventes av dem under praksisen om bord. Høgskolen står her for logistikken slik at kommunikasjon mellom rederi og student effektiviseres. Webcadet blir gjennomgått og startet opp for hver student. Det vil i løpet av denne perioden gis rom for at tidligere studenter og forelesere kan dele sine erfaringer fra praksis og livet til sjøs. Rederiansatte vil introduseres og spørsmål ifm praksisen kan rettes til disse.

Praksisperiode utføres om bord på utvalgt fartøy. Utreisedato og hjemreisedato kan variere noe fra student til student, men alle studentene har tilnærmet 2 måneder om bord på fartøyet. Ut over normal opplæring og innføring om bord, jobber studentene via Webcadet med de deler som ble gjennomgått under introduksjonsmodulen. Studenten vil bli fulgt opp av assessor om bord på fartøyet og kontaktperson på HVL. I løpet av denne perioden skal det føres refleksjonsnotater, midtveisvurdering og sluttnotat.

Når studentene er kommet tilbake, gjennomføres en evalueringsmodul. Vi får tilbakemeldinger og deler erfaringer fra de forskjellige fartøyene. Studentene skal her levere inn refleksjonsnotater, midtveisvurderinger og sluttnotater i løpet av 14 dager etter hjemkomsten. Videre jobbes det frem mot semesterslutt med prosjektoppgaver i temaene vi har gått gjennom i introduskjonsmodulen, og studentene holder en presentasjon basert på praksisperioden sin for de andre studentene, rederirepresentanter og foreleser(e).

*

**

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten:

 • Har bred kunnskap om det å arbeide ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om ivaretakelse av grunnleggende arbeidsoppgaver ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om bruk av alarminstrukser, mønstringslister, brann og sikkerhetsplan ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om bruk av ISPS-planer ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om relevante kommunikasjonsformer ombord i skip - både internt på skipet og med andre skip, landorganisasjon, havner, etc.
 • Har bred kunnskap om rangordningen om bord, og hvem som har ansvar for hvilke arbeidsoppgaver om bord
 • Har bred kunnskap om riktige arbeidsteknikker, spesielt relatert til kritiske operasjoner
 • Har bred kunnskap om aktuelle retningslinjer, forskrifter og lovverk gjeldende for skipet

Studenten:

 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde om bord
 • Kan gjennomføre og overlevere brovakt sikkert
 • Kan planlegge en sjøreise
 • Kan planlegge og reflektere rundt en lasteoperasjon for skipet
 • Håndterer relevant utstyr sikkert og bruker dette på en riktig måte
 • Utfører riktige arbeidsteknikker inklusiv forflytningsteknikk
 • Arbeider systematisk og tilpasser arbeidstempoet etter tildelte arbeidsoppgaver
 • Samarbeider godt med de andre om bord, både på dekk og i maskin
 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid innenfor nautikkutdanningen.
 • Reflekterer over egen faglig utøvelse og justerer denne under veiledning
 • Er kjent med og følger retningslinjer om bord i skipet
 • Kan knytte erfaringene om bord til teori gjennomgått på studiet

Studenten:

 • Viser innsikt i operasjoner relevant for skipet.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av arbeidsoppgaver ombord.
 • Arbeider i samsvar med lovverk og retningslinjer, inkludert skipets sikkerhetsstyringssystem.
 • Viser respekt for andre.
 • Tar ansvar for egen læring og tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen arbeidsinnsats, inkludert planlegging og utføring av egne arbeidsoppgaver.
 • Har innsikt i nytenking og innovasjonsprosesser innen området

Krav til forkunnskaper

 • NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • NAB1025 Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter
 • NAB1002 Terrestrisk navigasjon
 • NAB1015 Navigasjonsinstrumenter I
 • NAB1016 Navigasjonsinstrumenter II
 • NAB1004 Praktisk navigasjon I
 • NAB2004 Praktisk navigasjon II
 • NAB2002 Meteorologi og oseanografi
 • NAB2059 Lasteteknikk I
 • NAB2060 Lasteteknikk II

Anbefalte forkunnskaper

 • NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip
 • NAB2052 Marint Maskineri
 • NAB1021 Hydrostatikk og stabilitet
 • NAB2011 Varme- og strømningslære

Undervisnings- og læringsformer

 • Praktisk arbeid
 • Forelesninger
 • E-læring
 • Selvstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent helseerklæring
 • Presentasjon

Vurderingsform

Mappeeksamen, vekting 100/100, gradert A-F

(Inkluderer: Refleksjonsnotater, midtveisvurdering, sluttnotat, prosjektoppgave)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler