Hopp til innhald

OR6-2003 Human Resource Management

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

HRM er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan en kan tilrettelegge for læring, kompetanseutvikling, motivasjon, gode arbeidsforhold og jobbtilfredshet.

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HRM-funksjonens ansvar, roll og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner.

Kunnskap om relevante metoder, virkemidler og verktøy.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studenten en innføring i HRM og gi innsikt i dette fagområdet innenfor en historisk, organisatorisk og kulturelle sammenheng. Kursopplegget skal basere seg på en kombinasjon av teori og praksiseksempler fra arbeidslivet og gi øvelse i å anvende teori på praktiske problemstillinger.

Ved fullført kurs i HRM skal studenten:

Kunnskaper

- Beskrive sentrale HRM-oppgaver.

- Forklare betydningen av strategisk forankring av HRM-funksjonen.

- Forstå arbeidslivets spilleregler.

- Forstå betydningen av hvilke utfordringer internasjonalisering medfører for

HRM-funksjonen.

Ferdigheter

- Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere HRM-funksjoner i en organisasjon, som

rekruttering, utvikling, avvikling og tilrettelegging av arbeidsmiljøtiltak.

Generell kompetanse

- HRM-faget skal gi studenten nødvendig forståelse av den menneskelige kapital og dens

betydning for verdiskapingen i modere virksomheter.

- Studenten skal gjennom HRM ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt HRM-praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eit skriftleg arbeidskrav, ein skriv det i grupper på 2-3 studentar. Oppgåva må beståast for at ein skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Fagleg overlapping

  • OR6-2002 - Personalleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • OR6-212 - Personalleiing - Reduksjon: 4,5 studiepoeng
  • ØAA114 - Human Resource Management - Reduksjon: 7,5 studiepoeng