Hopp til innhald

BYG103 Mekanikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Mekanikk:

  • Statikk: likevektsligningene, indre krefter for fagverk, tau og rammer
  • Fasthetslære: massegeometri, spenninger, tøyninger, deformasjon, knekking
  • Energi: arbeid, potensiell energi, kinetisk energi, termodynamikk
  • Dynamikk: Newtons annen lov, støt, rotasjon, spinnsatsen

Fluidmekanikk:

  • Hydrostatikk: trykk i væsker, resultantkraft
  • Hydrodynamikk: kontinuitetsligningene, Bernouillis ligning

Læringsutbytte

Kunnskaper: Ha grunnleggende kunnskaper i de naturvitenskapelige lover og kjenne til teorier og begreper innen grunnleggende mekanikk.

Ferdigheter: Anvende de naturvitenskapelige lovene inn mot sitt fagfelt. Gjøre rede for grunnleggende fenomener innen mekanikk, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.

Generell kompetanse: Ha en forståelse av den naturfaglige tenkemåte.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

10 obligatoriske øvinger utført individuelt må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter.

Jarle Johanessen: «Tekniske Tabeller».

Mer om hjelpemidler