Hopp til innhald

BYG141 Mekanikk og materialprøving

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studenten får en grunnleggende innføring i naturvitenskaplige lover og kjennskap til teori og begrep innenfor grunnleggende mekanikk. Gjennom materialprøving blir teori koplet mot enkle forsøk slik at studenten får en utvidet forståelse for det teoretiske grunnlaget. Forelesinger i mekanikk blir i hovedsak utført ved hjelp av streaming mot campus Bergen mens materialprøving føregår i Førde.

Mekanikk

 • Statikk: likevektsligningene, indre krefter for fagverk, tau og rammer
 • Fasthetslære: massegeometri, spenninger, tøyninger, deformasjon, knekking
 • Energi: arbeid, potensiell energi, kinetisk energi, termodynamikk
 • Dynamikk: Newtons annen lov, støt, rotasjon, spinnsatsen

Fluidmekanikk

 • Hydrostatikk: trykk i væsker, resultantkraft
 • Hydrodynamikk: kontinuitetsligningene, Bernouillis ligning

Materialprøving

 • Testing av prøvestykker, hovedsaklig bjelker, i lab

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper i naturvitenskaplige lover og kjennskap til teori og begrep innenfor grunnleggende mekanikk.

Ferdigheter

 • Bruke de naturvitenskaplige lovene inn mot sitt fagfelt.
 • Gjøre greie for grunnlegende fenomen innenfor mekanikk og bruke disse for å forklare faglige problemstillinger.

Generell kompetanse

 • Forståelse for naturvitenskaplige tenkemåte

Krav til forkunnskaper

Opptakskrav til studiet

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesinger (streaming/filmsnutter) og øvinger.

Praktisk materialprøving i lab

Obligatorisk læringsaktivitet

Mekanikk: 12 obligatoriske øvingar utført individuelt må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Materialprøving: Prosjekt med skriftlig rapport og muntlig presentasjon av prosjektresultat.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Skriftlig skoleeksamen i mekanikk, 5 timer (75% av endelig karakter).
 • Prosjektoppgave (25% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter.

Jarle Johanessen: "Tekniske Tabeller".

Mer om hjelpemidler